Sayfalar

Yanıklar ve Elektrik Tedavisi


YANIKLAR VE ELEKTRİK TEDAVİSİ

 

Özellikle ev kazaları sonucu sık gelişir.

Yanıklarda ve elektrik çarpmalarında, erken ve doğru ilkyardım ile, daha sonra oluşabilecek olan ölüm ve kalıcı sakatlıkları önleyebilirsiniz.

Her türlü yanıkta yapmanız gereken ilkler şunlardır;

•Süratle yanıcı kaynaktan uzaklaştırın

•Yanmaya devam eden bir yer varsa, havayla temasını keserek söndürün

•Hastanın üzerindeki giysileri keserek çıkarın

•Süratle soğutma işlemine geçin.

•Hastanın üzerindeki ısı yayan cisimleri (saat, yüzük vb.) çıkarın.

•Yanık bölgeyi kalp seviyesinden yukarı kaldırın.

•Şuuru açık hastaya sıvı verin

•Yanık bölgenin üzerine antibiyotikli bir krem sürün, üzerine ince bir tabaka steril gazlı

bez sarın.

•Ağrı kesici verin

•Hastaneye götürün

 

 – Yanıkta ilk etapta sıvı kaybı, daha sonra enfeksiyonun en büyük riskler olduğunu

unutmayın.

– Yaşlı, diyabetli ve çocuk hastaların her türlü yanıkları

– Her türlü kafa, yüz, eklem, genital bölge yanıkları

– Vücudun geniş kısmını etkilemiş olan yanıklar

Hayati tehlike taşır !

– Her türlü elektrik çarpmalarında kalp ritminin bozulabileceğini veya kalbin durabileceğini unutmayınız!Sağlık ve Güvenlik Önlemleri


SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

 

Kimyasal Maddelerde Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliği

Yayınlayan

: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Resmi Gazete

: Tarih: 26.12.2003 Sayı: 25328

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çıkartmış olduğu “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliği”nde ilkyardım konusuna da değinilmiştir.

Kaza ve Acil Durumlarla İlgili Düzenlemeler
Madde 9
İşyerlerinde, kaza ve acil durumlarda uyulması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir:
a) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8 inci madde hükmü saklı kalmak kaydı ile işyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza, olay ve acil durumlarda yapılacak işleri önceden belirleyen bir acil eylem planı hazırlamak ve planın gerektirdiği düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. İşyerinde belli aralıklarla acil eylem planı ile ilgili uygulamalı eğitim ve tatbikat yapılacak ve uygun ilkyardım imkanları sağlanacaktır.Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği


 YAPI İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNETMELİĞİ

  

Yayınlayan
: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Resmi Gazete
: Tarih: 23.12.2003  Sayı: 25325
 
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çıkartmış olduğu “Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği”nde ilkyardım konusuna da değinilmiştir.
EK – IV – Madde 13
EK – IV 13. İlk Yardım
13.1 İşveren ilk yardım yapılmasını sağlayacak ve bu amaçla eğitilmiş personeli her an hazır bulunduracaktır. İşyerinde kaza geçiren veya aniden rahatsızlanan işçilerin, tıbbi müdahale yapılacak yerlere en kısa zamanda ulaşmalarını sağlayacak önlemleri alacaktır.
13.2 İşin büyüklüğü ve türüne göre gerekiyorsa işyerinde bir ya da daha fazla ilk yardım odası bulunacaktır.
13.3 İlkyardım odaları yeterli ilk yardım malzeme ve ekipmanı ile teçhiz edilecek ve sedyeler kullanıma hazır halde bulundurulacaktır. Buralar, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde işaretlenecektir.
13.4 Çalışma koşullarının gerektirdiği her yerde ilkyardım ekipmanı bulundurulacaktır. Bu ekipman kolayca erişilebilir yerlerde olacak ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde işaretlenecektir. Yerel acil servis adresleri ve telefon numaraları görünür yerlerde bulunacaktır.İş Sağlığı ve Güvenlik Yönetmelik


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİK YÖNETMELİĞİ

Yayınlayan

: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Resmi Gazete

: Tarih: 09.12.2003 Sayı: 25311

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çıkartmış olduğu “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği“nde ilkyardım konusuna da değinilmiştir.

Madde 8 –
İlkyardım , yangınla mücadele ve kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlike ile ilgili uyulacak hususlar aşağıda belirtilmiştir:
a) İşveren;
1) İşyerinin büyüklüğünü, yapılan işin özelliğini ve işyerinde bulunan işçilerin ve diğer kişilerin sayısını dikkate alarak; ilkyardım, yangınla mücadele ve kişilerin tahliyesi için gerekli tedbirleri alır.
2) Özellikle ilkyardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
b) İşveren;
 (a) bendinde belirtilen ilkyardım , yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirir.İlkyardım Yönetmeliği Ek


 

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ EK

 

R.G. Tarihi:18.03.2004 R.G. Sayısı:25406

Sağlık Bakanlığından

MADDE 1- 22/05/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İlkyardım Yönetmeliğinin 1’inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin arttırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine öğretilmesi, her kamu, özel kurum ve kuruluşunda personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması, bu doğrultuda eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitmeni yetiştirecek ve ilkyardım eğitimi düzenleyecek kuruluş ve merkezlerin açılış, işleyiş ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 2’inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2-Bu Yönetmelik; eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitmeni yetiştirecek ve ilkyardım eğitimi düzenleyerek sertifika verecek ve bu eğitimi alacak olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek kişileri, özel hukuk tüzel kişileri, iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin (e), (g), (h), (j), (k), (l), bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (m) bendi eklenmiştir.

e) İlkyardım: Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması yada durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamaları,

g) Merkez: İlkyardım eğitici eğitimi ve ilkyardım eğitimi veya bunlardan sadece birisini vermek amacıyla faaliyet gösteren ilkyardım eğitim kuruluşunu,

h) Mesul Müdür: Sağlık alanında en az iki yıllık yüksekokul mezunu olup ilkyardım eğitmeni sertifikası olan kişiyi, bir özel öğretim kurumunda program ilavesi olarak merkez açılacaksa, mesul müdür koşullarını taşıyan müdür veya müdür yardımcısını,

j) İlkyardım Eğitimcisi: Eğitimci eğitimi veren kuruluşlar tarafından eğitilerek ilkyardım eğitimcisi sertifikası almış sağlık personelini,

k) İlkyardımcı: İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan en az Temel İlkyardım Kursu alarak ilkyardımcı sertifikası almış kişiyi,

l) Denetim Ekibi: En az biri hekim olmak üzere, sağlık personelinden oluşan iki kişilik ekibi,

m) İlkyardım Eğitimi : İlkyardım eğitimcileri tarafından uygun mekanlarda veya merkezlerde, Bakanlıkça onaylanmış programlar ile verilen eğitimidir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 5’inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“Madde 5-Genel Müdürlük, Müdürlükler, eğitim hastaneleri, üniversitelerin sağlık ile ilgili fakülte ve yüksek okulları, Kızılay Genel Müdürlüğü, sağlıkla ilgili meslek kuruluşları ve merkezler ilkyardım eğitimci eğitimi programları düzenleyebilir.

Eğitimci eğitimi vermek isteyen kuruluşlar; Müdürlükler aracılığı ile eğitimden sorumlu bölüm, eğitim konu ve saatleri, eğitimi verecek kişi ve unvanlarını belirtilen bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe başvuruda bulunurlar.

Genel Müdürlükçe değerlendirilerek uygun görülen başvurulara, EK 1’de belirtilen “Eğitimci Eğitimi Düzenleme Yetki Belgesi” verilir.

EK 2’de belirtilen “Eğitimci Eğitmeni Çalışma Belgesi” müdürlükçe düzenlenir.

Yetki belgesi düzenlenen kurum ve kuruluşlarca verilen eğitimci eğitmeni sertifikaları mesul müdürü tarafından imzalanarak, Genel Müdürlükçe onaylanır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 6’ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“Madde 6- İlkyardım eğitimcisi olmak isteyen tıp doktoru dışındaki sağlık personeli beş gün (40 saat) lük eğitime katılır. Bu eğitimin sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlara üç günlük ilkyardım uygulamaları eğitim becerisi kursu verilir ve eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlara, mesul müdür tarafından imzalanarak Sağlık Müdürü tarafından onaylanan “İlkyardım Eğitmeni Sertifikası” (EK 4) düzenlenir.

Tıp doktorları ise üç günlük ilkyardım uygulamaları eğitim becerisi kursuna katılarak eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlara, mesul müdür tarafından imzalanarak Sağlık Müdürü tarafından onaylanan “İlkyardım Eğitmeni Sertifikası” (EK 4) düzenlenir.

Eğitimci eğitmeni olmak isteyen sağlık personeli ise ilkyardım eğitmeni olarak en az beş ilkyardımcı eğitimi verdiğini belgelediği takdirde beş gün (40 saat) lük eğitimci eğitmenliği kursuna katılarak eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlara “Eğitimci Eğitmeni Sertifikası” (EK 3) düzenlenir.

Eğitim programlarında başarısız olanlara bir sınav hakkı daha verilir.

Eğitimci eğitmeni ve ilkyardım eğitimcisi eğitimlerine katılımcı sayısı asgari beş, azami on beş kişi olmalıdır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 7’inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“Madde 7- Merkezler, müstakil olarak veya başka bir özel öğretim kurumunda program ilavesi olarak açılır.

Genel Müdürlük, müdürlükler, eğitim hastaneleri, üniversitelerin sağlık ile ilgili fakülte ve yüksek okulları, Kızılay Genel Müdürlüğü, hizmet verdikleri mekanlarda aynı zamanda eğitim de verebilirler.

Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Kontrol Merkezleri ve İstasyonları bünyelerinde, acil tıbbi yardıma destek olarak ilkyardım eğitiminin yaygınlaştırılması amacı ile, eğitimci eğitimi ve ilkyardım eğitimi düzenleyebilirler.

İlkyardım eğitimi, azami yirmi kişinin eğitim görebileceği, katılımcıların tamamının birbirlerini görebilmeleri için masa ve sandalyelerin ‘U’ şeklinde düzenlendiği, orta kısımda uygulamaların yapılabilmesine olanak veren kişi başına asgari üç buçuk metre kare, kullanım alanı olan en az 20 metrekarelik eğitim salonu, idare odası, eğitmen odası, lavabo ve tuvaletin bulunduğu mekanlarda verilir.

Merkezler , ilkyardım ve eğitici eğitimlerini, yukarıdaki eğitim salonu asgari şartlarını taşıması halinde aynı il sınırları içinde olmak şartıyla diğer uygun mekanlarda da verebilir.

Eğitimde kullanılacak asgari araç ve gereçler EK-5’de belirtilmiştir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 9’uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9 -Merkez açacak olanlar, bizzat kendileri veya mesul müdürleri vasıtasıyla, Müdürlüğe bir dilekçe ile başvururlar. Başvuruya istinaden, Müdürlük Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi denetim ekibince, fiziki mekan, ilkyardım araç-gereçleri yerinde görülerek, bir ön inceleme raporu hazırlanır.

Ön inceleme raporu uygun olan başvurular aşağıdaki belgeler iki nüsha olarak bir dosya halinde hazırlanır.

 • Merkezin unvanını, sahibini veya sahiplerini, faaliyet göstereceği adresini belirten ve merkezin açılışı ile ilgili işlemlerin başlatılmasını talep eden başvuru dilekçesi,

 • Merkez, bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

 • Vakıf veya derneklerden noter tasdikli tüzük veya ana sözleşmenin bir örneği,

 • Mesul müdürün nüfus cüzdanı örneği,

 • Merkezlerde çalışacak eğitimcilerin ve mesul müdürün, Bakanlıkça verilmiş veya onaylanmış ” İlkyardım Eğitimcisi Sertifikaları”nın birer örneği, mesul müdür sertifikasının aslı, merkezin ilgili biriminde asılı bulunacaktır.

 • Merkezde çalışacak ilkyardım eğitimcilerinin, herhangi bir kamu kuruluşunda görev yapıp yapmadıklarını beyan eden dilekçeleri ile görev yaptıklarını beyan edenlerin dilekçe ekinde görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşlarından 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunda öngörülen tazminatların, söz konusu sağlık personeli için düzenlenecek personel çalışma belgesinin tarihinin bildirilmesinden itibaren, maaşlarından kesilmeye başlanılacağını bildirir belgeleri,

 • Merkezin bütün odalarını gösterir krokisi,

 • Yönetmeliğin EK-5 sayılı cetvelinde gösterilen mesul müdür tarafından imzalanmış; araç, gereç ve malzeme listesi ile, Genel Müdürlükçe onaylanmış eğitim müfredatının, kitap, slayt, broşür vb. her türlü eğitim materyalinin, onay belgesi,

 • İlgili mevzuata göre, yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden alınan belge.

Kamu kurum ve kuruluşlarında açılacak merkezlerde, yalnızca ikinci fıkranın (a), (e) ve (h) bentlerinde belirtilen belgeler ve eğitimin yapılacağı mekanın krokisi istenir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 10’uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“Madde 10-Başvuru dosyası Müdürlük tarafından incelenerek eksiklikleri var ise, ilgililere yazılı olarak bildirilir. Başvuru dosyasının Acil Sağlık Hizmetleri Şubesince incelenmesi sonucunda uygun görülen merkezlere, Müdürlük tarafından “İlkyardım Eğitim Merkezi Uygunluk Belgesi” (EK 6), “Mesul Müdürlük Belgesi” (EK 7) ve “İlkyardım Eğitimcisi Çalışma Belgesi” (EK 8) düzenlenir. Belgelerin aslı, mesul müdüre imza karşılığında verilir, suretleri başvuru dosyasında saklanır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 11’inci maddesine aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

“g) Bu görevleri Müdürlük adına, Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü yürütür.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 12’inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“Madde 12- Eğitimci eğitmeni ve ilkyardım eğitmeni yetiştiren kuruluş ve merkezler, uygulamalı eğitimlerde her on katılımcıya bir eğitmen olacak şekilde çalışırlar.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 13’üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“ Mesul Müdür

“Madde 13- Mesul müdür sadece bir merkezde müdürlük görevini üstlenebilir. İdari işlerden bizzat, eğitim ile ilgili işlerden de eğitmenlerle birlikte sorumludur.

Mesul Müdür;

 • Merkezin açılış ve işleyişi ile ilgili her türlü işlemleri yürütmek,

 • Eğitimlerin standartlara uygun verilmesini ve sürdürülmesini sağlamak, gerekli iç denetimleri yürütmek,

 • Eğitimleri planlayarak çalışmaları düzenlemek,

d) Denetim sırasında yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardımcı olmak,

e) Şirket ortaklarında meydana gelen değişiklikleri on beş gün içinde Müdürlüğe bildirmek,

f) İlkyardım eğitmeni ve adres değişikliklerini zamanında Müdürlüğe bildirmek,

g) Merkezde görevine son verilen veya ayrılan eğitimcilerin çalışma izin belgelerini en geç bir hafta içerisinde Müdürlüğe iade etmek,

görevlerini yerine getirir.

Mesul Müdür, isterse sadece Merkezde İlkyardım eğitiminde veya belgesi varsa eğitici eğitiminde, eğitmenlik de yapabilir.

Mesul Müdür, Merkezdeki görevini sona erdirmek istediğinde veya kuruluş tarafından Mesul Müdürün görevine son verilmek istendiğinde, durumun Mesul Müdür ya da Merkezin yetkilileri tarafından Müdürlüğe bir hafta öncesinden yazılı olarak bildirilmesi şarttır.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 14’üncü maddesi (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“b) Başta kuruluşun işleyişi ve kendi çalışma alanı ile ilgili aksaklıklar olmak üzere gördükleri bütün aksaklıkları, Mesul Müdüre yazılı olarak bildirmekten”,

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 15’inci maddesi (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“b) Başta Merkezin işleyişi ve kendi çalışma alanı ile ilgili aksaklıklar olmak üzere gördükleri bütün aksaklıkları Mesul Müdüre yazılı olarak bildirmekten,”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 16’ıncı maddesi ve başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İlkyardımcı ve zorunlu ilkyardımcı istihdamı

“Madde 16-Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.”

Sürücü Kursları ve ilkyardım eğitiminin zorunlu olarak verildiği kurslarda verilecek ilkyardım eğitimleri, bu yönetmeliğe göre sertifika almış eğitimciler tarafından verilmesi zorunlu olup, denetimleri müdürlük adına Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi tarafından yapılır.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 17’ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 17 — Eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitimcisi ve ilkyardım eğitimi konularının temel içeriği, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda Bakanlık tarafından belirlenir.

Bakanlıkça onaylanan ve tavsiye edilen, bilimsel nitelikte yayın ve araştırma yapan kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim programlarını destekleyici içerikteki yayınlarından Bakanlıkça uygun görülenler, eğitim materyali ve eğitim aracı olarak kullanılabilir.

Acil Sağlık Hizmetleri Danışma Kurulu, gerekli gördüğü hallerde bu Yönetmelikte belirtilen eğitim konuları ve ilkyardım eğitiminde kullanılacak malzeme araç ve gereçler listesinde güncelleme yapabilir. Söz konusu değişiklikler Bakanlık tarafından duyurulur.

Eğitim konularının temel içeriğinin teorik ve uygulama saatleri, EK 12a, EK 12b ve EK 12c sayılı cetvellerde belirtilmiştir.

İlkyardım eğitimcisi eğitiminde, EK 12a ve EK 12b sayılı cetvellerde belirtilen konular verilir. İlkyardım eğitiminde ise EK 12b veya EK 12c sayılı cetvellerde belirtilen konular verilir.

Merkezlerde uygulanacak olan çalışma planı ve dönem planlarına uygun hazırlanan günlük programlar, Müdürlüğün onayından sonra uygulanır. Onaylanmamış programlar ile eğitim verilemez.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 18’inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eğitim Standartları ve Süreleri

Madde 18-İlkyardım eğitimleri “ temel ilkyardım eğitimi”, “standart ilkyardım eğitimi” olmak üzere iki kategoride verilir.

Eğitim süreleri; temel ilkyardım eğitimi için toplam iki günden az on günden çok olmamak üzere asgari on altı saat, standart ilkyardım eğitimi için toplam beş günden az on günden çok olmamak üzere asgari kırk saat olarak düzenlenir. “

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 19’uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ Madde 19-Merkezler, çalışma saatlerini belirleyip, Müdürlüğe bildiriler.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 20’inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“Madde 20-Katılımcılar, eğitim süresinin tamamına devam etmek zorundadırlar. Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavlardan ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden asgari 85 puan almış olmaları şartı aranır. Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar, yetersiz oldukları konularda bir ay içerisinde veya yapılacak olan ilk eğitime katılarak, tekrar sınava tabi tutulurlar. İki defa sınava girmesine rağmen başarısız olanlara, kuruluşlar tarafından “Katılımcı Belgesi” düzenlenir.

Sınav soruları Müdürlükçe onaylanmış olmalıdır. Teorik ve uygulamalı sınavlar, Denetim Ekibi gözetiminde yapılır.

Özel öğretim kurumu bünyesinde faaliyet gösteren Merkezlerde yapılacak sınavlarda, gözetmen olarak Denetim Ekibi bulunur.

Mesul müdür, sınav kağıtlarını on yıl süre ile saklamak ve Bakanlığın denetimine açık tutmakla mükelleftir.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlkyardımcı sertifikaları ve ilkyardımcı kimlik belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre güncelleme eğitimi verilir. Güncelleme eğitimleri, sertifikada belirtilen eğitim sürelerinin yarısı olacak şekilde düzenlenir.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“Bu kayıtların bir örneği on yıl süre ile saklanır.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 27 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış,altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“Merkezlerin denetimlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için denetleme formunda belirtilen süreler verilir. Birden çok eksikliğin aynı anda tespit edildiği durumlarda, eksikliklerin giderilmesi için süresi en uzun olan hüküm uygulanır. Bu süre içerisinde eksikliği gidermediği tespit edilen merkezlere, faaliyetlerini durdurma cezası uygulanır.”

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğe ekli (Ek-3), (Ek-4), (Ek-5), (Ek-7), (Ek-9), (Ek-10), (Ek-14a) ve (Ek-14b) ekteki şekilde değiştirilmiş ve (Ek-12c) eklenmiş ve (Ek-12b)’nin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“STANDART İLKYARDIM EĞİTİM KONULARININ İÇERİĞİ, TEORİK DERS VE UYGULAMA SAATLERİ”

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü ve 24 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan zorunluluklar bu Yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yerine getirilir.

Yürürlük

MADDE 25- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanlığı yürütür.İlkyardım


İLKYARDIM

29 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29429

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin topluma öğretilmesi, tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlarında personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması ile kazalara bağlı ölüm ve sakatlık riskinin azaltılması; bu doğrultuda ilkyardım eğitici eğitmeni, ilkyardım eğitmeni ve ilkyardımcı yetiştirilmesi ile bu eğitimleri düzenleyecek merkezlerin açılış, işleyiş ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; ilkyardım ile ilgili eğitimleri düzenleyerek yetki belgesi verecek ve bu eğitimi alacak olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek kişileri, özel hukuk tüzel kişilerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi ile 6/4/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Sağlık Bakanını,

b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c) Denetim ekibi: En az biri ilkyardım eğitmeni yetki belgeli eğitmen olmak üzere, sağlık personelinden oluşan iki kişilik ekibi,

ç) Genel Müdürlük: Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

d) İlkyardım: Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamaları,

e) İlkyardımcı: İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan ilkyardım eğitimi alarak ilkyardımcı belgesi almış kişiyi,

f) İlkyardım eğitici eğitmeni: Sağlık alanında en az ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş ilkyardım eğitmenlerinden, Genel Müdürlükçe düzenlenen eğitici eğitmeni eğitim programına katılarak yetki belgesi almış kişiyi,

g) İlkyardım eğitimi: İlkyardım eğitimcileri tarafından Bakanlıkça onaylanmış müfredatlar ile verilen eğitimi,

ğ) İlkyardım eğitmeni: Eğitici eğitimi veren merkezlerden eğitim alarak ilkyardım eğitmeni olarak yetki belgesi düzenlenmiş, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna göre, sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensupları sınıfına giren kişiyi,

h) Merkez: İlkyardım eğitimi ve/veya ilkyardım eğitici eğitimi vermek amacıyla faaliyet gösteren ilkyardım eğitim merkezi ve ilkyardım eğitici eğitim merkezini,

ı) Merkez yetkilileri: Merkezin yasal sahiplerini,

i) Mesul müdür: Sağlık alanında en az ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve en az 1 yıllık ilkyardım eğitmeni yetki belgesine sahip kişiyi,

j) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüklerini,

k) Sınav gözetmeni: Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarında görev yapan yetki belgeli ilkyardım eğitmeni ve ilkyardım eğitici eğitmenini,

l) Sınav gözetmen ekibi: En az iki kişilik sınav gözetmeninden oluşan ekibi,

m) OED: Otomatik Eksternal Defibrilatörü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezlerinin Özellikleri ile Merkez Açma ve Kapama İşlemleri

Merkez açma yetkisi bulunanlar

MADDE 5 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerinden bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlar ilkyardımcı ve ilkyardım eğitmeni yetiştirmek amacıyla merkez açabilir.

(2) Merkezler, bağımsız olarak veya başka bir özel/kamu eğitim kurumunda program ilavesi olarak açılabilir.

(3) Genel Müdürlük ve müdürlükler, ilkyardım eğitimi ve ilkyardım eğitici eğitimi düzenleyebilir.

(4) Müdürlükler, ilkyardım eğitici eğitimini Genel Müdürlüğün onayı ile düzenleyebilir.

(5) İlkyardım eğitici eğitmeni eğitimi Genel Müdürlükçe düzenlenir.

Eğitim salonu özellikleri

MADDE 6 – (1) İlkyardım eğitimi, azami 20 kişinin eğitim görebileceği, katılımcıların tamamının birbirlerini görebilmeleri için masa ve sandalyelerin ‘U’ şeklinde düzenlendiği, orta kısımda uygulamaların yapılabilmesine imkân veren en az 20 metrekarelik eğitim salonu bulunan, idare odası, eğitmen odası, lavabo, tuvalet ve katılımcıların dinlenme alanının bulunduğu, kişi başına asgari 3,5 metre kare kullanım alanı olan mekanlarda verilir.

(2) Merkezler eğitimlerini, yukarıdaki eğitim salonu özelliklerini taşıması şartı ve Müdürlüğün onayı ile aynı il sınırları içinde diğer uygun yerlerde de verebilirler.

(3) Genel Müdürlük, müdürlükler, eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversitelerin sağlık ile ilgili fakülte ve yüksekokulları, Kızılay Genel Müdürlüğü ve halk eğitim müdürlükleri birinci fıkrada belirtilen eğitim salonu özelliklerini taşıması halinde, asli hizmetlerini verdikleri alanlarda da eğitim düzenleyebilir.

(4) Bu Yönetmelikte belirtilen eğitim malzemeleri eğitim salonunda hazır bulundurulur.

İlkyardım eğitim merkezi açma başvuru işlemleri

MADDE 7 – (1) İlkyardım eğitim merkezi açmak isteyen kişi aşağıdaki belgelerle müdürlüğe başvurur:

a) İlkyardım eğitim merkezinin unvanı, sahibi veya sahiplerini, faaliyet göstereceği adresi, telefonu belirten ve açılış ile ilgili işlemlerin başlatılmasını talep eden başvuru dilekçesi.

b) İlkyardım eğitim merkezi bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise; şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi örneği.

c) Vakıf veya dernekler tarafından açılacak ise, tüzük veya ana sözleşmenin vakıf ya da dernek yöneticisi tarafından onaylanmış bir örneği.

ç) Mesul müdürün ve çalışacak eğitmenlerin kimlik örneği.

d) Görev yapacak eğitmenlerin ve mesul müdürün ilkyardım eğitmeni yetki belgelerinin birer örneği.

e) Görev yapacak eğitmenlerin, çalışmak istediğini beyan eden dilekçesi.

f) İlkyardım eğitim merkezinin bütün odalarının metre karesini gösterir krokisi.

g) Merkez sahibi veya mesul müdür tarafından imzalanmış araç, gereç ve malzeme listesi (Ek- 5).

ğ) İlkyardım uygulamaları eğitim kitabı ve sunum CD’si.

h) İlgili mevzuata göre, yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden alınan belge.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarında açılacak ilkyardım eğitim merkezleri, birinci fıkranın (a), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen belgeler ile müdürlüğe başvuru yapar.

İlkyardım eğitici eğitim merkezi açma başvuru işlemleri

MADDE 8 – (1) İlkyardım eğitici eğitim merkezi açmak isteyen kişi aşağıdaki belgelerle müdürlüğe başvurur:

a) İlkyardım eğitim merkezi açılış işlemleri ile ilgili 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde istenilen belgeler.

b) Görev yapacak eğitici eğitmenlerinin, ilkyardım eğitici eğitmeni yetki belgelerinin birer örneği.

c) İlkyardım uygulamaları kitabı, ilkyardım eğitim becerileri kitabı ve sunum CD’leri.

(2) İlkyardım eğitim merkezi bünyesinde ilkyardım eğitici eğitim merkezi açılacak ise; açılış işlemleri ile ilgili (b) ve (c) bentlerine ilaveten ilkyardım eğitim merkezinde çalışmakta olan mesul müdürün mesul müdürlük belgesi, eğitici eğitmenlerinin kimlik örneği ile çalışmak istediğini beyan eden dilekçesi ve ilkyardım eğitim merkezi adına hazırlanmış yetki belgesinin bir örneği ile müdürlüğe başvuru yapar.

Merkez kapama başvuru işlemleri

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki merkezlerin kapanma işlemleri aşağıda belirlenen hususlar doğrultusunda gerçekleştirilir:

a) Merkez sahibi veya mesul müdür tarafından, kapanma işlemini talep ettiğini bildirir dilekçe ile birlikte müdürlük tarafından düzenlenmiş tüm belgeler müdürlüğe teslim edilir.

b) Müdürlük, ilkyardım eğitim merkezinin tüm belgelerini iptal ederek kapatma işlemini gerçekleştirir ve Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirir.

c) İlkyardım eğitici eğitimi yetki belgesinin iptali için; belgenin aslı müdürlük aracılığı ile Genel Müdürlüğe gönderilir. Yetki belgesi iptali Genel Müdürlükçe yapılır.

ç) Merkez sahibi veya mesul müdür tarafından sınav kâğıtları, denetim formları ve tüm eğitim dokümanları müdürlüğe teslim edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvurunun Değerlendirilmesi ve Müdürlüğün Görev ve Sorumlulukları

Başvurunun değerlendirilmesi

MADDE 10 – (1) Başvuru dosyaları 30 iş günü içerisinde müdürlük tarafından incelenir.

(2) Başvuru dosyaları uygun görülen merkezlerin, fiziki alan ve ilkyardım araç-gereçleri müdürlük denetim ekibince yerinde görülerek incelenir. İnceleme neticesinde ön inceleme raporu hazırlanır (Ek-8c). Eksiklikleri var ise yazılı olarak bildirir, bu eksikliklerin giderilmesi için denetleme formunda belirtilen süreler verilir.

a) İlkyardım eğitim merkezleri için; ilkyardım eğitim merkezi yetki belgesi (Ek-1a), mesul müdürlük belgesi (Ek-2) ve ilkyardım eğitmeni çalışma belgesi (Ek-4a) Müdürlükçe düzenlenir.

b) İlkyardım eğitici eğitim merkezleri için; Müdürlükçe değerlendirilerek uygun görülen başvurular, ön inceleme raporu (Ek-8c) ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir. Uygun bulunan başvurulara Genel Müdürlükçe ilkyardım eğitici eğitim merkezi yetki belgesi (Ek- 1b) düzenlenerek müdürlüğe gönderilir. Müdürlük tarafından; mesul müdürlük belgesi (Ek-2) ve ilkyardım eğitici eğitmeni çalışma belgesi (Ek- 4b) düzenlenir.

(3) Merkezler için düzenlenen belgeler merkez sahibine veya mesul müdüre imza karşılığında verilir.

Müdürlüğün görev ve sorumlulukları

MADDE 11 – (1) Müdürlüğün görevleri;

a) Merkezlerin açılış, işleyiş, denetim ve kapanış işlemlerini yapmak,

b) Başvuruda bulunan merkezlere denetim ekibi görevlendirmek,

c) Başvurusu uygun bulunan ilkyardım eğitim merkezleri için yetki belgesi düzenlemek,

ç) Planlanan ilkyardım eğitici eğitimlerinde, katılımcı listelerinin bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendindeki niteliklere uygun olduğunu onaylamak,

d) Sınavlarda, her 21 (yirmibir) kişiye 1 (bir) sınav gözetmen ekibi olacak şekilde görevlendirme yapmak,

e) Müdürlükte gözetmen olarak görev yapacakların listesini hazırlamak, listeden sıra ile denetmen görevlendirmek, listedeki tüm gözetmenler bitmeden liste başına dönmemek,

f) Özel bir merkezde eğitmenlik yapanları denetmen ya da gözetmen olarak görevlendirmemek,

g) Bakanlıkça düzenlenen eğitimlere katılarak yetki belgesi almış kamu personeli eğitimcilerinden, başarılı olduğu sınav tarihinden itibaren belge geçerlilik süresince görev yapmayı kabul ettiklerine ilişkin taahhütname almak,

ğ) İlkyardımcı yetki belgesi ve ilkyardımcı kimlik belgesini onaylamak,

h) Merkez tarafından gönderilen ilkyardım eğitimi ve ilkyardım eğitici eğitimine ait kayıtları kontrol ederek belge numarası vermek ve bir örneğini merkeze göndermek (Ek- 6a ve Ek-6b),

ı) Müdürlükçe düzenlenen ilkyardım eğitimi ve ilkyardım eğitici eğitimine ait kayıtları tutmak (Ek- 6a ve Ek-6b),

i) Merkezler tarafından hazırlanarak gönderilen tüm kayıtları tutmak (Ek- 6a), (Ek-6b), (Ek-6c), (Ek-6d), (Ek-6e),

j) İlkyardım eğitmeni yetki belgesini onaylamak, güncelleme ile ilgili işlemleri yapmak,

k) Eğitim konuları ve ilkyardım eğitiminde kullanılacak malzeme, araç ve gereçler listesinde Genel Müdürlükçe yapılan güncellemeleri duyurmak,

l) Merkezlere ait eğitim kitabı ve sunum CD sini inceleyerek uygun olanları onaylamak,

m) Kapatma işlemleri tamamlanan merkezlere, kapanma işlemlerinin tamamlandığını resmi yazı ile en geç on beş gün içinde bildirmek.

(2) Bu görevleri müdürlük adına, Acil Sağlık Hizmetleri ya da Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü yürütür.

Sınav gözetmen ekibinin sorumlulukları

MADDE 12 – (1) Sınav gözetmen ekibinin sorumlulukları:

a) Sınava alınacak katılımcıların nüfus cüzdanı veya fotoğraflı resmi kimliklerini kontrol ederek sınava almak.

b) Sınav başlamadan önce sınav süresi ve kurallarını katılımcılara açıklamak.

c) Kurallara uyulmaması halinde sınavın sonlandırılacağı konusunda ön bilgi vermek.

ç) Sınav kurallarına aykırı davranışta bulunan katılımcıların, sınavını sonlandırmak ve sınavı sonlandırılan katılımcı hakkında tutanak tutarak, müdürlüğe teslim etmek.

d) Teorik sınavının usulüne uygun yapılmasını sağlamak.

e) Merkez eğitmenlerince yapılan uygulamalı sınavlarda gözetmen olarak bulunmak ve uygulama sınavını merkez eğitmeni ile birlikte sonuçlandırmak.

f) Yapılan sınav türüne uygun tutanak formunu (Ek-7a veya Ek-7b) tutmak, bir nüshasını merkeze, bir nüshasını müdürlüğe teslim etmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Merkezlerin Çalışma Esasları ve Personel Standartları

Eğitmen sayısı

MADDE 13 – (1) Merkezler, ilkyardım eğitimi ve ilkyardım eğitici eğitimi programlarında, her 7 (yedi) katılımcıya bir eğitmen olacak şekilde çalışır.

Katılımcı sayısı

MADDE 14 – (1) İlkyardım eğitimi, ilkyardım eğitici eğitimi ve ilkyardım eğitici eğitmeni eğitim programlarında katılımcı sayısı en fazla 21 kişidir.

Mesul müdürün görev ve sorumlulukları

MADDE 15 – (1) Mesul müdür sadece bir merkezde müdürlük görevini üstlenebilir. İdari işlerden bizzat, eğitim ile ilgili işlerden ise eğitmenlerle birlikte sorumludur.

(2) Mesul müdür, müdürlük yaptığı merkezde eğitmenlik de yapabilir.

(3) Mesul müdürün görevleri:

a) Merkezin açılış ve işleyişi ile ilgili işlemleri yürütmek.

b) Eğitimlerin standartlara uygun yapılmasını sağlamak, iç denetimleri yürütmek.

c) Eğitimleri planlayarak çalışmaları düzenlemek.

ç) Eğitimler sırasında merkezde tam zamanlı bulunmak.

d) Düzenlenecek eğitimleri ve katılımcı listelerini yazılı olarak en geç bir gün öncesinden müdürlüğe bildirmek.

e) Denetim ve sınavlar sırasında yetkililere eşlik etmek, gereken bilgi ve belgeleri sunmak.

f) Şirket ortaklarında meydana gelen değişiklikleri on beş gün içinde müdürlüğe bildirmek.

g) İlkyardım eğitmeni, eğitici eğitmeni ve merkezin adres değişikliklerini on beş gün içinde müdürlüğe bildirmek.

ğ) Merkezde çalışması sonlanan eğitimcilerin çalışma izin belgelerini bir hafta içerisinde müdürlüğe iade etmek.

h) Düzenlenen eğitimlerin kayıtlarını tutmak ve müdürlüğe göndermek (Ek- 6a), (Ek-6b), (Ek-6c), (Ek-6d), (Ek-6e).

ı) Kayıtların bir örneğini on yıl süre ile saklamak.

i) Sınav kağıtlarını ilkyardımcı belgesi geçerlilik süresi boyunca saklamak, Genel Müdürlüğün ve müdürlüğün denetimine açık tutmak.

j) Merkezin kapanması durumunda, on beş gün içerisinde katılımcılara ait sınav kağıtları ve tüm evrakları müdürlüğe, yönetim değişikliği durumlarında da yeni yönetime teslim etmek.

k) Merkez adına düzenlenmiş açılış belgelerinin asıllarının idari odada asılı bulundurulmasını sağlamak.

l) İlkyardımcı yetki belgelerini eğitmen ile birlikte imzalamak ve müdürlüğün onayına sunmak.

m) Eğitici eğitimi yetki belgesi uzatma işlemlerini yapmak.

n) İlkyardım ve ilkyardım eğitici eğitimi sınavlarında başarısız olan kişilere kursa katıldığına dair yazı düzenlemek görevlerini yerine getirir.

Merkez yetkililerinin görev ve sorumlulukları

MADDE 16 – (1) Mesul müdürün raporlu veya izinli olması durumunda yerine vekalet edecek eğitmenin kimlik bilgileri ve vekalet süresi iki gün içerisinde müdürlüğe bildirilir.

(2) Mesul müdürün görevinin sona ermesi durumunda yeni mesul müdür görevlendirilmesinin yazılı bildirimi yedi gün içerisinde Müdürlüğe yapılır.

Eğitici eğitmeninin görev ve sorumlulukları

MADDE 17 – (1) Eğitici eğitmeni;

a) Kendi adına düzenlenmiş çalışma belgesi ile çalışır,

b) Eğitimlerin standartlara uygun verilmesini ve sürdürülmesini sağlar,

c) Kendi çalışma alanı ile ilgili aksaklıkları, mesul müdüre yazılı olarak bildirir,

ç) İlkyardım eğitmeni yetki belgesini mesul müdür ile birlikte imzalar ve müdürlüğün onayına sunar.

(2) Bakanlığın eğitim ve araştırma hastaneleri ile sağlık alanında eğitim veren fakülte ve yüksekokullarında açılacak olan ilkyardım eğitici eğitim merkezlerinde eğitmenlik yapacak uzmanlığını almış öğretim üye ve öğretim/eğitim görevlilerinden eğitici eğitmeni yetki belgesi istenmez.

İlkyardım eğitmeninin görev ve sorumlulukları

MADDE 18 – (1) İlkyardım eğitmeni;

a) Kendi adına düzenlenmiş çalışma belgesi ile çalışır,

b) Eğitimlerin standartlara uygun verilmesini ve sürdürülmesini sağlar,

c) Kendi çalışma alanı ile ilgili aksaklıkları mesul müdüre yazılı olarak bildirir,

ç) İlkyardımcı yetki belgesini mesul müdür ile birlikte imzalar ve Müdürlüğün onayına sunar.

(2) Bakanlığın eğitim ve araştırma hastaneleri ile sağlık alanında eğitim veren fakülte ve yüksekokullarda açılacak olan ilkyardım eğitim merkezlerinde, eğitmenlik yapacak uzmanlığını almış öğretim üye ve öğretim/eğitim görevlilerinden ilkyardım eğitmeni yetki belgesi istenmez.

İlkyardımcı bulundurulması

MADDE 19 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,

b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

bulundurması zorunludur.

(2) Özel güvenlik ve sürücü kursları gibi ilkyardım eğitiminin zorunlu olarak verildiği kurslarda ilkyardım eğitimlerinin, bu Yönetmeliğe göre yetki belgesi almış eğitimciler tarafından verilmesi zorunludur.

(3) Milli Eğitim Bakanlığı eğitim programı dahilinde, ilkyardım eğitimi verecek öğretmenlerin 16 saatlik ilkyardım eğitimini almaları zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitim Standartları ve Süreleri, Eğitim Konuları, Yeterlilik,

Belge/Yetki Belgesi, Ücretler

Eğitim süreleri ve standartları

MADDE 20 – (1) Yapılacak tüm eğitimlerde Genel Müdürlükçe hazırlanmış eğitim kitapları ve sunum CD’leri kullanılır.

(2) Eğitim süreleri;

a) İlkyardım eğitimi 16 saat,

b) Temel yaşam desteği eğitimi 2 saat,

c) OED eğitimi 2 saat,

ç) Afetlerde ilkyardım eğitimi 4 saat,

d) İlkyardım eğitici eğitimi 40 saat,

e) İlkyardım eğitici eğitmeni eğitimi 40 saat,

olarak düzenlenir.

(3) Eğitici eğitmeni standardı;

a) İlkyardım eğitici eğitmeni eğitimine katılabilmek için, Bakanlık ve müdürlük personeli için ilkyardım eğitmeni olarak en az on, diğer eğitmenler için en az yirmi yetki belgeli ilkyardımcı eğitimi verdiğinin belgelendirilmesi ile en az iki yıllık ilkyardım eğitmeni yetki belgesine sahip olması şartı aranır.

Eğitim konuları

MADDE 21 – (1) Eğitim konuları, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

(2) Merkezler eğitimlerinde standartları Bakanlıkça belirlenen ve müdürlük tarafından onaylanan eğitim kitabı ve sunum CD’sini kullanır.

(3) Eğitimlerin içeriği:

a) İlkyardım eğitimi için; genel ilkyardım bilgileri, temel yaşam desteği ve havayolu tıkanıklığında ilkyardım, bilinç bozukluklarında ilkyardım, kanamalar, şok ve göğüs ağrısında ilkyardım, yaralanmalarda ilkyardım, boğulmalarda ilkyardım, kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım, acil taşıma teknikleri, böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında ilkyardım, zehirlenmelerde ilkyardım, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım, göz, kulak, buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım konularıdır.

b) Temel yaşam desteği eğitimi için; erişkinde temel yaşam desteği, çocuklarda temel yaşam desteği, bebeklerde temel yaşam desteği konularıdır.

c) OED eğitimi için; OED tanıtımı, otomatik eksternal defibrilatörün kullanıldığı durumlar ve otomatik eksternal defibrilatör uygulaması konularıdır.

ç) Afetlerde ilkyardım eğitimi için; genel ilkyardım bilgileri, temel yaşam desteği, kanamalarda ilkyardım, kırık-çıkık-burkulmalarda ilkyardım ve acil taşıma teknikleri konularıdır.

d) İlkyardım eğitici eğitimi için; ilkyardım konularına ilaveten; yetişkin eğitimi, iletişim becerisi, olumlu eğitim ortamı oluşturma, beceri eğitimi, sunum becerisi, küçük grup çalışması, gösterim becerisi, eğitimde yetiştiricilik, görsel-işitsel araçları hazırlama ve kullanım, yeterliliğe dayalı değerlendirme araçları konularıdır.

e) İlkyardım eğitimci eğitmeni için; eğitim programı oluşturma süreci, eğitimde ihtiyaç belirleme, eğitim içeriği analizi, eğitim kurs modelinin oluşturulması konularıdır.

(4) Güncelleme eğitimleri, bilgi ve becerilerin güncel tutulması amacı ile almış olduğu yetki belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda, alınan eğitimin yarısı olacak şekilde düzenlenir. Güncelleme eğitiminde, güncellenecek eğitimin beceri rehberlerinin tamamı kullanılarak kursiyerlere uygulatılır.

(5) Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce standart ilkyardımcı sertifikası olup güncelleme zamanı gelenlerin 8 saatlik güncelleme eğitimine katılmaları halinde, belgeleri güncellenir.

(6) Genel Müdürlük, gerekli görülen hallerde bu Yönetmelikte belirtilen eğitimler, eğitim konuları ve eğitimde kullanılacak malzeme, araç ve gereçler listesinde güncelleme yapabilir. Söz konusu değişiklikler Genel Müdürlükçe duyurulur.

Yeterlilik

MADDE 22 – (1) İlkyardımcı olacak kişilerin en az ilkokul mezunu olması zorunludur.

(2) Katılımcıların, eğitim süresinin tamamına devam etmesi zorunludur.

(3) Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavların her birinden, 100 tam puan üzerinden 85 puan almış olmaları şartı aranır. Teorik sınavda başarılı olamayan katılımcılar uygulamalı sınava alınmaz.

(4) Sınav kurallarına uymadığı için sınav gözetmen ekiplerince hakkında tutanak tutulan katılımcılar, ilk sınav hakkından başarısız olmuş sayılır.

(5) Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar bir ay içerisinde tekrar sınava tabi tutulurlar. İki defa sınava girmesine rağmen başarısız olan katılımcılara yetki belgesi verilmez. Kişinin talebi olur ise merkez tarafından kursa katıldığına dair yazı verilir. İki sınavda başarısız olan katılımcı yeniden eğitime katılır.

(6) Teorik sınav soruları, müdürlük tarafından oluşturulan soru havuzundan sınav gözetim ekibince belirlenir.

(7) Uygulama sınavları; temel yaşam desteği (yetişkin, çocuk, bebek), hava yolu tıkanıklığı ve araç içinden yaralı çıkarma konuları mutlaka olmak kaydı ile beceri gerektiren diğer konularda yapılır. Konu başlıkları sınav gözetim ekibince belirlenir.

(8) OED eğitimine sadece güncel ilkyardımcı belgesi ve eğitmen yetki belgesi olanlar katılabilir. Eğitimde yalnızca uygulamalı sınav yapılır. Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, 100 (yüz) tam puan almış olmaları şartı aranır.

(9) Teorik ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde; hafta sonu veya mesai saatleri dışında olmak üzere müdürlükçe belirlenen tarihlerde yapılır.

(10) Sınavlar, eğitim bitiş tarihinden sonra en fazla otuz gün içinde yapılır.

İlkyardımcı belgesi/yetki belgesi

MADDE 23 – (1) İlkyardımcı belgesi/yetki belgeleri:

a) İlkyardımcı belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç 3 (üç) ay içerisinde güncelleme eğitimi alınması zorunludur. Belirtilen süreler içinde güncelleme eğitimine katılanların belgeleri yenilenir, katılmayanların belgeleri geçersiz sayılır.

b) İlkyardım eğitmeni yetki belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır. Geçerlilik süresi biten yetki belgesi sahiplerinin, belge geçerlilik süresi içinde en az 15 eğitim (belgeli/yetki belgeli) verdiklerini belgelemeleri durumunda, güncelleme veya eğitim tekrarına gerek kalmadan belgeleri yenilenir. Eğitim vermeyen yetki belgesi sahiplerinin belge geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç üç ay içerisinde güncelleme eğitimi alması zorunludur. Güncelleme eğitimi almayanların yetki belgeleri geçersiz sayılır.

c) İlkyardım eğitimci eğitmeni yetki belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır. Geçerlilik süresi biten yetki belgesi sahiplerinin, belge geçerlilik süresi içinde en az 5 eğitim (belgeli/yetki belgeli) verdiklerini belgelemeleri durumunda, güncelleme veya eğitim tekrarına gerek kalmadan belgeleri yenilenir. Eğitim vermeyen yetki belgesi sahiplerinin belge geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç üç ay içerisinde güncelleme eğitimi alması zorunludur. Güncelleme eğitimi almayanların yetki belgeleri geçersiz sayılır.

ç) Güncelleme eğitimine katılan kişilere ait yetki belgeleri belge geçerlilik süresi kadar uzatılır.

d) İlkyardım eğitimci eğitmeni yetki belgesi sahipleri, ilkyardım eğitmeni yetki belgesi sahibi sayılırlar.

e) (Ek-3a) ve (Ek-3c)’de yer alan ilkyardımcı belgesi/yetki belgesi ile (Ek-3b)’de yer alan ilkyardımcı kimlik belgesi, merkez veya müdürlük, (Ek-3e), (Ek-3f) ve (Ek-3g)’de yer alan belgeler ise merkez tarafından hazırlanır.

f) Merkezler kendi hazırladıkları ilkyardımcı belgesi ile eğitmen yetki belgesinde, Bakanlık logosu ile birlikte kendi logosunu da kullanabilir.

Merkezlerin çalışma saatleri ve eğitim planları

MADDE 24 – (1) Merkezler, 09.00-21.00 saatleri arasında çalışırlar. Çalışma saatlerini belirleyip müdürlüğe bildirirler.

(2) Beyan ettikleri çalışma saatleri süresince Genel Müdürlük ve müdürlük denetimine açık olmak zorundadır.

(3) Düzenleyecekleri ilkyardım eğitimlerini en az bir iş günü öncesinde müdürlüğe bildirmek zorundadır.

(4) Düzenleyecekleri ilkyardım eğitici eğitimlerini en az üç iş günü öncesinde müdürlüğe bildirmek ve onay almak zorundadır.

(5) Eğitim iptallerini, iptal gerekçesi ile birlikte, iptal kararı verildiği gün müdürlüğe yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Ücretler

MADDE 25 – (1) Ücret tespit komisyonunca (Ek-9)’da yer alan konulara ait ücretler belirlenir. Komisyon, her merkezin mesul müdürü veya bir temsilcisi, il ticaret odasından bir temsilci ile acil ve/veya afetlerde sağlık hizmetleri şube müdüründen oluşur. Komisyona, il sağlık müdürü veya görevlendireceği il sağlık müdür yardımcısı başkanlık eder. Merkezlere, komisyon toplantısına katılımları hakkında yazılı bildirim yapılır. Komisyonca; fiyat endeksleri, yerel koşullar, emsal ücretler ve benzeri göz önünde bulundurularak değerlendirilir ve ücretler tespit edilir. Komisyonca tespit edilen ücretler, tüm katılımcılar tarafından imza altına alınır ve ilin sağlık müdürü tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Onaylanan ücretlerin bir örneği (Ek-9) Genel Müdürlüğe gönderilir.

(2) Her yılın ocak ayı başından şubat ayı sonuna kadar ücret tespit komisyonu toplanır. Ücret tespitleri yıllık olarak yapılır.

(3) Süresi içerisinde ücret tespit komisyonu oluşturulamaz ise bir önceki yılın ücreti geçerlidir.

(4) İlkyardım eğitimlerinde teorik ve uygulamalı sınavlar için katılımcılardan alınacak sınav ücreti ile sınavlarda görev alan sınav gözetmenlerine ödenecek ücretler Bakanlıkça belirlenir.

(5) Temel Yaşam Desteği ve Afetlerde İlkyardım Eğitimi ücretsizdir.

ALTINCI BÖLÜM

Kayıt, Arşiv, Denetim ve Kapatma İşlemleri

Kayıt ve arşiv

MADDE 26 – (1) İlkyardım eğitimci eğitmeni kayıtları Genel Müdürlükçe tutulur.

Denetim

MADDE 27 – (1) Merkezler, Genel Müdürlük veya müdürlük denetim ekipleri tarafından denetlenir.

a) Olağan denetim; müdürlük tarafından yılda en az 2 kez yapılır.

b) Olağandışı denetim; Genel Müdürlük veya müdürlüğün talebi, şikayet veya soruşturma üzerine lüzumu halinde yapılır.

c) Denetimlerde, denetleme formları (Ek-8a), (Ek- 8b) kullanılır. Denetimler bu formlarda yer alan hususlara göre yapılır.

ç) Denetimlere merkezi temsilen, mesul müdür veya yerine vekalet eden kişi katılır ve sonuç raporlarını imzalar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yasaklar, Reklam, Tanıtım ve Bilgilendirme

Yasaklar

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren merkezler, bu Yönetmelik hükümlerine ve aşağıda belirlenen hususlara uymak zorundadır.

(2) Merkezler;

a) Müdürlükçe onaylanmış eğitim müfredatı haricinde kaynak kullanamaz.

b) Yetki belgesi almadıkça eğitim için katılımcı kaydı yapamaz ve eğitime başlayamaz.

c) Çalışma belgesi olmayan eğitmen çalıştıramaz.

ç) Resmi kurum ve kuruluşlarca kullanılan isimleri ticari isim olarak kullanamaz.

d) Dış tabelalarında ve basılı evraklarında yetki belgesinde belirtilen isim ve unvan dışında başka isim ve unvan kullanamaz.

e) Müdürlükçe onaylanan ücretlerin üzerinde ücret talep edemez.

f) Bünyesinde olmayan faaliyetler konusunda reklam veremez.

g) Eğitim salonlarında, eğitimler sırasında eğitim malzemeleri dışında malzeme bulunduramaz.

(3) Mesul müdür, başka bir merkezde eğitmenlik yapamaz.

Müeyyideler

MADDE 29 – (1) Merkez sahibi ve mesul müdürüne ulaşılamayan, yetki belgesinde belirtilen adreste bulunmayan veya kapatılmasına dair başvuruda bulunulmadan kapandığı tespit edilen merkezler; on beş gün içerisinde müdürlükçe iki kez denetlenir ve merkezin adreste faaliyet göstermediği tutanak altına alınır. Merkez adına kapatma başvurusu aranmaksızın sürekli kapatma işlemi gerçekleştirilir ve Genel Müdürlüğe bildirilir.

(2) Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere denetim formunda (Ek-8a) yer alan hükümler uygulanır.

(3) Bakanlıkça düzenlenen eğitimlere katılarak yetki belgesi almış kamu personeli eğitimcilerinden; müdürlükçe, belge geçerlilik süresince görev yapmayı kabul ettiklerine ilişkin taahhütname alınır. Taahhüt süresinden önce kamudan istifa eden personelden eğitim ücreti alınır.

Reklam, tanıtım ve bilgilendirme

MADDE 30 – (1) Merkezler tarafından, ilkyardım ve kazalardan korunma ve önlemeye yönelik bilgiler içeren broşür, afiş ve tanıtım videosu hazırlanabilir, Müdürlüğün onayından sonra kullanılabilir.

(2) Merkezler, üniversiteler, dernekler, sivil toplum örgütleri ile kamu kurum ve kuruluşları, mevzuat şartlarını yerine getirmek ve müdürlükten izin almak koşulu ile ücretsiz temel yaşam desteği eğitimi, ilkyardımla ilgili halka yönelik özendirici faaliyetler, tanıtımlar ve sosyal sorumluluk projeleri yürütebilirler.

(3) Merkezler; insanları yanıltıcı, paniğe sevk edici ve yanlış yönlendirici reklam, tanıtım ve bilgilendirmede bulunamazlar.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 31 – (1) 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut sertifikalar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce alınan sertifikaların geçerlilik süresi belgede yazılı süre kadardır.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce alınan sertifikaların güncellemesi yapıldığında geçerlilik süresi, bu Yönetmelikçe tanımlanmış süreler kadardır.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.Solunum Yolları


SOLUNUM YOLLARI

 

Tıkanıklık sebebi:

* Gıda
* Takma dişler
* Yabancı cisimler
* Kan pıhtısı vs. olabilir

Hastada;

Panik hali vardır

– Gözler dışarı fırlamış gibidir, elleriyle boğazını tutar

– Boğazına yabancı cisim mi kaçtı? sorusuna başını sallayarak olumlu yanıt verir

– Nefes alıp veremez

– Öksürük yoktur

– Konuşup ses çıkaramaz ( tam tıkanıklık )

– Bir süre sonra morarma başlar

Bu durumda;

a- Hastaya yardımcı olacağınızı ve sakin olması gerektiğini söyleyin

b-Hastanın arkasına geçerek, O’nu saracak şekilde, ellerinizi göbek çevresinde kenetleyin.

c- Bu noktaya göğüs kafesini kavrayarak, daraltacak şekilde kuvvetlice, geri ve yukarı doğru

basınç yapın.

d- Bu işlemi cisim çıkana kadar uygulayınız

 

 

 

 

 

 

 

Şuuru kapalı ve yerde yatan hastada:

Hastanın yanına diz üstü veya ata biner pozisyonda otur

Göğüs kafesinin altına ellerini koy

45 o açı ile yukarı doğru it

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kısmi tıkanıklıkta :

Hasta öksürür ve ses çıkarabilir. Bu durumda tıkanıklığı açmak için yukarıda sayılanlar hemen yapılmaz. Hastanın solunumu sürekli takip edilerek süratle sağlık merkezine götürülür. Nakil sırasında tam tıkanma oluşursa, solunum yolunu açma manevrası uygulanır.

Bebekte:

  • Yüz üstü kolunuzla 45 derece açıyla dizinizle paralel duruma getiriniz.

  • Ağız bölgesini açık tutmaya çalışın ve iki kürek kemiğinin arasına yeterli şiddette vurun.

 Ambulans Çağırma


       AMBULANS ÇAĞIRMA

 

 

 • 112’yi arayın veya araması için birini yollayın

 • Yardım istediğiniz yere ya da kişiye şu bilgileri veriniz:

 • Adınız

 • Acil durumun olduğu bölge/yer

 • Acil durumun ne olduğu(trafik kazası,bayılma vb.)

 • Aradığınız yerin telefon numarası

 • Direktifler için hatta kalınızZehirlenmeler


ZEHİRLENMELER

Zehir vücuda alındığında istenmeyen etkiler yaratan maddelerdir. Çeşitli yollarla zehirlenme olabilir. (ilaç içme, haşerat – sürüngen sokması, şofben zehirlenmesi, soba vs.)

Zehirlenmelerde tanı ve ilk müdahale, özel bir eğitim gerektirir ve bu konu ilkyardım eğitimleri sırasında ayrıca işlenir.

Her türlü zehirlenme durumlarında yapmanız gereken en doğru şey, zehir danışma merkezini aramak ve hastayı en kısa sürede sağlık kuruluşuna götürmektir.

 
Zehir danışma merkezleri (24 saat süre ile arayabilirsiniz)

•0 800 3147900

•0 312 4337001

•0 232 2777333

AMBULANS ÇAĞIRMAK: bölümü şu şekilde olmalı.

Her türlü acil durumda, ortamın ve hastanın güvenliğini sağladıktan (1. madde) sonra yapılması gereken yardım çağırmaktır (2. Madde).

Bir çok kez panik ve kargaşa sırasında yardım çağırma işi ihmal edilir. Unutmayın ki yardım çağırılmadan gelmez.

Yardım çağırmak için,

1- 112’yi arayın veya araması için birini yollayın

2- Yardım istediğiniz yere ya da kişiye şu bilgileri verin:

 • Adınız

 • Acil durumun olduğu bölge/yer

 • Acil durumun ne olduğu(trafik kazası,bayılma vb.)

 • Yaralı sayısı

 • Aradığınız yerin telefon numarası

 • Başka bir yardım merkezinin aranmasının gerekli olup olmadığı

3- Direktifler için hatta kalınŞoklar


ŞOKLAR

 

Şok, dolaşımın iflası sonucu vücudun kan ihtiyacının sağlanamamasıdır.

Bir çok çeşidi vardır.

1- Hipovolemik şok

2- Kardiyojenik şok

3- Mikrobik şok

4- Nörojenik şok

En sık hipovolemik şok görülür. Burada sadece hipovolemik şok ‘tan bahsedilmiştir.

a. Hipovolemik şok, en çok kan veya sıvı kayıpları nedeniyle gelişir.

b. Kanama, ishal, kusma, yanık, aşırı terleme gibi durumlarda şok gelişebilir.

c. Bu durumda hasta, soluk görünümlü, cilt ısısı düşük, terli, halsiz, şuuru bulanık bir haldedir. Kan basıncı düşer. Vücuttaki şah damarı dışındaki diğer nabızlar hissedilmeyebilir.

d. Hastayı yere yatırıp ayaklarını yukarı kaldırmak, şuuru açıksa sıvı vermek, ısı kaybını önlemek için üzerini örtmek, rahat nefes alıp vermesini sağlamak, mümkünse oksijen vermek ve kanama varsa durdurmak gerekir.

e. Travmalı bir hastada, şok bulguları var ve dışa kanama yoksa; iç kanama düşünülmelidir. Bu durumda tedavinin cerrahi olduğunu ve bir an önce sağlık kuruluşuna naklinin gerektiğini unutmayınız.

ŞOKUN OLUMSUZ ETKİLERİNİ AZALTMAK İÇİN ;

 • Hastayı sırt üstü yatırın.
 • Başını düz tutun.
 • Bacaklarını yukarı kaldırın
 • Eğer bilinci kapalıysa,başını geriye doğru,çene