Sayfalar

Yanıklar ve Elektrik Tedavisi


YANIKLAR VE ELEKTRİK TEDAVİSİ

 

Özellikle ev kazaları sonucu sık gelişir.

Yanıklarda ve elektrik çarpmalarında, erken ve doğru ilkyardım ile, daha sonra oluşabilecek olan ölüm ve kalıcı sakatlıkları önleyebilirsiniz.

Her türlü yanıkta yapmanız gereken ilkler şunlardır;

•Süratle yanıcı kaynaktan uzaklaştırın

•Yanmaya devam eden bir yer varsa, havayla temasını keserek söndürün

•Hastanın üzerindeki giysileri keserek çıkarın

•Süratle soğutma işlemine geçin.

•Hastanın üzerindeki ısı yayan cisimleri (saat, yüzük vb.) çıkarın.

•Yanık bölgeyi kalp seviyesinden yukarı kaldırın.

•Şuuru açık hastaya sıvı verin

•Yanık bölgenin üzerine antibiyotikli bir krem sürün, üzerine ince bir tabaka steril gazlı

bez sarın.

•Ağrı kesici verin

•Hastaneye götürün

 

 – Yanıkta ilk etapta sıvı kaybı, daha sonra enfeksiyonun en büyük riskler olduğunu

unutmayın.

– Yaşlı, diyabetli ve çocuk hastaların her türlü yanıkları

– Her türlü kafa, yüz, eklem, genital bölge yanıkları

– Vücudun geniş kısmını etkilemiş olan yanıklar

Hayati tehlike taşır !

– Her türlü elektrik çarpmalarında kalp ritminin bozulabileceğini veya kalbin durabileceğini unutmayınız!Sağlık ve Güvenlik Önlemleri


SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

 

Kimyasal Maddelerde Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliği

Yayınlayan

: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Resmi Gazete

: Tarih: 26.12.2003 Sayı: 25328

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çıkartmış olduğu “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliği”nde ilkyardım konusuna da değinilmiştir.

Kaza ve Acil Durumlarla İlgili Düzenlemeler
Madde 9
İşyerlerinde, kaza ve acil durumlarda uyulması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir:
a) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8 inci madde hükmü saklı kalmak kaydı ile işyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza, olay ve acil durumlarda yapılacak işleri önceden belirleyen bir acil eylem planı hazırlamak ve planın gerektirdiği düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. İşyerinde belli aralıklarla acil eylem planı ile ilgili uygulamalı eğitim ve tatbikat yapılacak ve uygun ilkyardım imkanları sağlanacaktır.Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği


 YAPI İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNETMELİĞİ

  

Yayınlayan
: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Resmi Gazete
: Tarih: 23.12.2003  Sayı: 25325
 
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çıkartmış olduğu “Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği”nde ilkyardım konusuna da değinilmiştir.
EK – IV – Madde 13
EK – IV 13. İlk Yardım
13.1 İşveren ilk yardım yapılmasını sağlayacak ve bu amaçla eğitilmiş personeli her an hazır bulunduracaktır. İşyerinde kaza geçiren veya aniden rahatsızlanan işçilerin, tıbbi müdahale yapılacak yerlere en kısa zamanda ulaşmalarını sağlayacak önlemleri alacaktır.
13.2 İşin büyüklüğü ve türüne göre gerekiyorsa işyerinde bir ya da daha fazla ilk yardım odası bulunacaktır.
13.3 İlkyardım odaları yeterli ilk yardım malzeme ve ekipmanı ile teçhiz edilecek ve sedyeler kullanıma hazır halde bulundurulacaktır. Buralar, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde işaretlenecektir.
13.4 Çalışma koşullarının gerektirdiği her yerde ilkyardım ekipmanı bulundurulacaktır. Bu ekipman kolayca erişilebilir yerlerde olacak ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde işaretlenecektir. Yerel acil servis adresleri ve telefon numaraları görünür yerlerde bulunacaktır.İş Sağlığı ve Güvenlik Yönetmelik


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİK YÖNETMELİĞİ

Yayınlayan

: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Resmi Gazete

: Tarih: 09.12.2003 Sayı: 25311

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çıkartmış olduğu “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği“nde ilkyardım konusuna da değinilmiştir.

Madde 8 –
İlkyardım , yangınla mücadele ve kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlike ile ilgili uyulacak hususlar aşağıda belirtilmiştir:
a) İşveren;
1) İşyerinin büyüklüğünü, yapılan işin özelliğini ve işyerinde bulunan işçilerin ve diğer kişilerin sayısını dikkate alarak; ilkyardım, yangınla mücadele ve kişilerin tahliyesi için gerekli tedbirleri alır.
2) Özellikle ilkyardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
b) İşveren;
 (a) bendinde belirtilen ilkyardım , yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirir.İlkyardım Yönetmeliği Ek


 

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ EK

 

R.G. Tarihi:18.03.2004 R.G. Sayısı:25406

Sağlık Bakanlığından

MADDE 1- 22/05/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İlkyardım Yönetmeliğinin 1’inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin arttırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine öğretilmesi, her kamu, özel kurum ve kuruluşunda personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması, bu doğrultuda eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitmeni yetiştirecek ve ilkyardım eğitimi düzenleyecek kuruluş ve merkezlerin açılış, işleyiş ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 2’inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2-Bu Yönetmelik; eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitmeni yetiştirecek ve ilkyardım eğitimi düzenleyerek sertifika verecek ve bu eğitimi alacak olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek kişileri, özel hukuk tüzel kişileri, iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin (e), (g), (h), (j), (k), (l), bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (m) bendi eklenmiştir.

e) İlkyardım: Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması yada durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamaları,

g) Merkez: İlkyardım eğitici eğitimi ve ilkyardım eğitimi veya bunlardan sadece birisini vermek amacıyla faaliyet gösteren ilkyardım eğitim kuruluşunu,

h) Mesul Müdür: Sağlık alanında en az iki yıllık yüksekokul mezunu olup ilkyardım eğitmeni sertifikası olan kişiyi, bir özel öğretim kurumunda program ilavesi olarak merkez açılacaksa, mesul müdür koşullarını taşıyan müdür veya müdür yardımcısını,

j) İlkyardım Eğitimcisi: Eğitimci eğitimi veren kuruluşlar tarafından eğitilerek ilkyardım eğitimcisi sertifikası almış sağlık personelini,

k) İlkyardımcı: İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan en az Temel İlkyardım Kursu alarak ilkyardımcı sertifikası almış kişiyi,

l) Denetim Ekibi: En az biri hekim olmak üzere, sağlık personelinden oluşan iki kişilik ekibi,

m) İlkyardım Eğitimi : İlkyardım eğitimcileri tarafından uygun mekanlarda veya merkezlerde, Bakanlıkça onaylanmış programlar ile verilen eğitimidir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 5’inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“Madde 5-Genel Müdürlük, Müdürlükler, eğitim hastaneleri, üniversitelerin sağlık ile ilgili fakülte ve yüksek okulları, Kızılay Genel Müdürlüğü, sağlıkla ilgili meslek kuruluşları ve merkezler ilkyardım eğitimci eğitimi programları düzenleyebilir.

Eğitimci eğitimi vermek isteyen kuruluşlar; Müdürlükler aracılığı ile eğitimden sorumlu bölüm, eğitim konu ve saatleri, eğitimi verecek kişi ve unvanlarını belirtilen bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe başvuruda bulunurlar.

Genel Müdürlükçe değerlendirilerek uygun görülen başvurulara, EK 1’de belirtilen “Eğitimci Eğitimi Düzenleme Yetki Belgesi” verilir.

EK 2’de belirtilen “Eğitimci Eğitmeni Çalışma Belgesi” müdürlükçe düzenlenir.

Yetki belgesi düzenlenen kurum ve kuruluşlarca verilen eğitimci eğitmeni sertifikaları mesul müdürü tarafından imzalanarak, Genel Müdürlükçe onaylanır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 6’ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“Madde 6- İlkyardım eğitimcisi olmak isteyen tıp doktoru dışındaki sağlık personeli beş gün (40 saat) lük eğitime katılır. Bu eğitimin sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlara üç günlük ilkyardım uygulamaları eğitim becerisi kursu verilir ve eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlara, mesul müdür tarafından imzalanarak Sağlık Müdürü tarafından onaylanan “İlkyardım Eğitmeni Sertifikası” (EK 4) düzenlenir.

Tıp doktorları ise üç günlük ilkyardım uygulamaları eğitim becerisi kursuna katılarak eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlara, mesul müdür tarafından imzalanarak Sağlık Müdürü tarafından onaylanan “İlkyardım Eğitmeni Sertifikası” (EK 4) düzenlenir.

Eğitimci eğitmeni olmak isteyen sağlık personeli ise ilkyardım eğitmeni olarak en az beş ilkyardımcı eğitimi verdiğini belgelediği takdirde beş gün (40 saat) lük eğitimci eğitmenliği kursuna katılarak eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlara “Eğitimci Eğitmeni Sertifikası” (EK 3) düzenlenir.

Eğitim programlarında başarısız olanlara bir sınav hakkı daha verilir.

Eğitimci eğitmeni ve ilkyardım eğitimcisi eğitimlerine katılımcı sayısı asgari beş, azami on beş kişi olmalıdır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 7’inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“Madde 7- Merkezler, müstakil olarak veya başka bir özel öğretim kurumunda program ilavesi olarak açılır.

Genel Müdürlük, müdürlükler, eğitim hastaneleri, üniversitelerin sağlık ile ilgili fakülte ve yüksek okulları, Kızılay Genel Müdürlüğü, hizmet verdikleri mekanlarda aynı zamanda eğitim de verebilirler.

Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Kontrol Merkezleri ve İstasyonları bünyelerinde, acil tıbbi yardıma destek olarak ilkyardım eğitiminin yaygınlaştırılması amacı ile, eğitimci eğitimi ve ilkyardım eğitimi düzenleyebilirler.

İlkyardım eğitimi, azami yirmi kişinin eğitim görebileceği, katılımcıların tamamının birbirlerini görebilmeleri için masa ve sandalyelerin ‘U’ şeklinde düzenlendiği, orta kısımda uygulamaların yapılabilmesine olanak veren kişi başına asgari üç buçuk metre kare, kullanım alanı olan en az 20 metrekarelik eğitim salonu, idare odası, eğitmen odası, lavabo ve tuvaletin bulunduğu mekanlarda verilir.

Merkezler , ilkyardım ve eğitici eğitimlerini, yukarıdaki eğitim salonu asgari şartlarını taşıması halinde aynı il sınırları içinde olmak şartıyla diğer uygun mekanlarda da verebilir.

Eğitimde kullanılacak asgari araç ve gereçler EK-5’de belirtilmiştir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 9’uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9 -Merkez açacak olanlar, bizzat kendileri veya mesul müdürleri vasıtasıyla, Müdürlüğe bir dilekçe ile başvururlar. Başvuruya istinaden, Müdürlük Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi denetim ekibince, fiziki mekan, ilkyardım araç-gereçleri yerinde görülerek, bir ön inceleme raporu hazırlanır.

Ön inceleme raporu uygun olan başvurular aşağıdaki belgeler iki nüsha olarak bir dosya halinde hazırlanır.

 • Merkezin unvanını, sahibini veya sahiplerini, faaliyet göstereceği adresini belirten ve merkezin açılışı ile ilgili işlemlerin başlatılmasını talep eden başvuru dilekçesi,

 • Merkez, bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

 • Vakıf veya derneklerden noter tasdikli tüzük veya ana sözleşmenin bir örneği,

 • Mesul müdürün nüfus cüzdanı örneği,

 • Merkezlerde çalışacak eğitimcilerin ve mesul müdürün, Bakanlıkça verilmiş veya onaylanmış ” İlkyardım Eğitimcisi Sertifikaları”nın birer örneği, mesul müdür sertifikasının aslı, merkezin ilgili biriminde asılı bulunacaktır.

 • Merkezde çalışacak ilkyardım eğitimcilerinin, herhangi bir kamu kuruluşunda görev yapıp yapmadıklarını beyan eden dilekçeleri ile görev yaptıklarını beyan edenlerin dilekçe ekinde görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşlarından 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunda öngörülen tazminatların, söz konusu sağlık personeli için düzenlenecek personel çalışma belgesinin tarihinin bildirilmesinden itibaren, maaşlarından kesilmeye başlanılacağını bildirir belgeleri,

 • Merkezin bütün odalarını gösterir krokisi,

 • Yönetmeliğin EK-5 sayılı cetvelinde gösterilen mesul müdür tarafından imzalanmış; araç, gereç ve malzeme listesi ile, Genel Müdürlükçe onaylanmış eğitim müfredatının, kitap, slayt, broşür vb. her türlü eğitim materyalinin, onay belgesi,

 • İlgili mevzuata göre, yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden alınan belge.

Kamu kurum ve kuruluşlarında açılacak merkezlerde, yalnızca ikinci fıkranın (a), (e) ve (h) bentlerinde belirtilen belgeler ve eğitimin yapılacağı mekanın krokisi istenir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 10’uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“Madde 10-Başvuru dosyası Müdürlük tarafından incelenerek eksiklikleri var ise, ilgililere yazılı olarak bildirilir. Başvuru dosyasının Acil Sağlık Hizmetleri Şubesince incelenmesi sonucunda uygun görülen merkezlere, Müdürlük tarafından “İlkyardım Eğitim Merkezi Uygunluk Belgesi” (EK 6), “Mesul Müdürlük Belgesi” (EK 7) ve “İlkyardım Eğitimcisi Çalışma Belgesi” (EK 8) düzenlenir. Belgelerin aslı, mesul müdüre imza karşılığında verilir, suretleri başvuru dosyasında saklanır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 11’inci maddesine aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

“g) Bu görevleri Müdürlük adına, Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü yürütür.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 12’inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“Madde 12- Eğitimci eğitmeni ve ilkyardım eğitmeni yetiştiren kuruluş ve merkezler, uygulamalı eğitimlerde her on katılımcıya bir eğitmen olacak şekilde çalışırlar.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 13’üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“ Mesul Müdür

“Madde 13- Mesul müdür sadece bir merkezde müdürlük görevini üstlenebilir. İdari işlerden bizzat, eğitim ile ilgili işlerden de eğitmenlerle birlikte sorumludur.

Mesul Müdür;

 • Merkezin açılış ve işleyişi ile ilgili her türlü işlemleri yürütmek,

 • Eğitimlerin standartlara uygun verilmesini ve sürdürülmesini sağlamak, gerekli iç denetimleri yürütmek,

 • Eğitimleri planlayarak çalışmaları düzenlemek,

d) Denetim sırasında yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardımcı olmak,

e) Şirket ortaklarında meydana gelen değişiklikleri on beş gün içinde Müdürlüğe bildirmek,

f) İlkyardım eğitmeni ve adres değişikliklerini zamanında Müdürlüğe bildirmek,

g) Merkezde görevine son verilen veya ayrılan eğitimcilerin çalışma izin belgelerini en geç bir hafta içerisinde Müdürlüğe iade etmek,

görevlerini yerine getirir.

Mesul Müdür, isterse sadece Merkezde İlkyardım eğitiminde veya belgesi varsa eğitici eğitiminde, eğitmenlik de yapabilir.

Mesul Müdür, Merkezdeki görevini sona erdirmek istediğinde veya kuruluş tarafından Mesul Müdürün görevine son verilmek istendiğinde, durumun Mesul Müdür ya da Merkezin yetkilileri tarafından Müdürlüğe bir hafta öncesinden yazılı olarak bildirilmesi şarttır.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 14’üncü maddesi (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“b) Başta kuruluşun işleyişi ve kendi çalışma alanı ile ilgili aksaklıklar olmak üzere gördükleri bütün aksaklıkları, Mesul Müdüre yazılı olarak bildirmekten”,

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 15’inci maddesi (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“b) Başta Merkezin işleyişi ve kendi çalışma alanı ile ilgili aksaklıklar olmak üzere gördükleri bütün aksaklıkları Mesul Müdüre yazılı olarak bildirmekten,”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 16’ıncı maddesi ve başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İlkyardımcı ve zorunlu ilkyardımcı istihdamı

“Madde 16-Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.”

Sürücü Kursları ve ilkyardım eğitiminin zorunlu olarak verildiği kurslarda verilecek ilkyardım eğitimleri, bu yönetmeliğe göre sertifika almış eğitimciler tarafından verilmesi zorunlu olup, denetimleri müdürlük adına Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi tarafından yapılır.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 17’ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 17 — Eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitimcisi ve ilkyardım eğitimi konularının temel içeriği, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda Bakanlık tarafından belirlenir.

Bakanlıkça onaylanan ve tavsiye edilen, bilimsel nitelikte yayın ve araştırma yapan kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim programlarını destekleyici içerikteki yayınlarından Bakanlıkça uygun görülenler, eğitim materyali ve eğitim aracı olarak kullanılabilir.

Acil Sağlık Hizmetleri Danışma Kurulu, gerekli gördüğü hallerde bu Yönetmelikte belirtilen eğitim konuları ve ilkyardım eğitiminde kullanılacak malzeme araç ve gereçler listesinde güncelleme yapabilir. Söz konusu değişiklikler Bakanlık tarafından duyurulur.

Eğitim konularının temel içeriğinin teorik ve uygulama saatleri, EK 12a, EK 12b ve EK 12c sayılı cetvellerde belirtilmiştir.

İlkyardım eğitimcisi eğitiminde, EK 12a ve EK 12b sayılı cetvellerde belirtilen konular verilir. İlkyardım eğitiminde ise EK 12b veya EK 12c sayılı cetvellerde belirtilen konular verilir.

Merkezlerde uygulanacak olan çalışma planı ve dönem planlarına uygun hazırlanan günlük programlar, Müdürlüğün onayından sonra uygulanır. Onaylanmamış programlar ile eğitim verilemez.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 18’inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eğitim Standartları ve Süreleri

Madde 18-İlkyardım eğitimleri “ temel ilkyardım eğitimi”, “standart ilkyardım eğitimi” olmak üzere iki kategoride verilir.

Eğitim süreleri; temel ilkyardım eğitimi için toplam iki günden az on günden çok olmamak üzere asgari on altı saat, standart ilkyardım eğitimi için toplam beş günden az on günden çok olmamak üzere asgari kırk saat olarak düzenlenir. “

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 19’uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ Madde 19-Merkezler, çalışma saatlerini belirleyip, Müdürlüğe bildiriler.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 20’inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“Madde 20-Katılımcılar, eğitim süresinin tamamına devam etmek zorundadırlar. Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavlardan ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden asgari 85 puan almış olmaları şartı aranır. Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar, yetersiz oldukları konularda bir ay içerisinde veya yapılacak olan ilk eğitime katılarak, tekrar sınava tabi tutulurlar. İki defa sınava girmesine rağmen başarısız olanlara, kuruluşlar tarafından “Katılımcı Belgesi” düzenlenir.

Sınav soruları Müdürlükçe onaylanmış olmalıdır. Teorik ve uygulamalı sınavlar, Denetim Ekibi gözetiminde yapılır.

Özel öğretim kurumu bünyesinde faaliyet gösteren Merkezlerde yapılacak sınavlarda, gözetmen olarak Denetim Ekibi bulunur.

Mesul müdür, sınav kağıtlarını on yıl süre ile saklamak ve Bakanlığın denetimine açık tutmakla mükelleftir.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlkyardımcı sertifikaları ve ilkyardımcı kimlik belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre güncelleme eğitimi verilir. Güncelleme eğitimleri, sertifikada belirtilen eğitim sürelerinin yarısı olacak şekilde düzenlenir.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“Bu kayıtların bir örneği on yıl süre ile saklanır.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 27 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış,altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“Merkezlerin denetimlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için denetleme formunda belirtilen süreler verilir. Birden çok eksikliğin aynı anda tespit edildiği durumlarda, eksikliklerin giderilmesi için süresi en uzun olan hüküm uygulanır. Bu süre içerisinde eksikliği gidermediği tespit edilen merkezlere, faaliyetlerini durdurma cezası uygulanır.”

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğe ekli (Ek-3), (Ek-4), (Ek-5), (Ek-7), (Ek-9), (Ek-10), (Ek-14a) ve (Ek-14b) ekteki şekilde değiştirilmiş ve (Ek-12c) eklenmiş ve (Ek-12b)’nin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“STANDART İLKYARDIM EĞİTİM KONULARININ İÇERİĞİ, TEORİK DERS VE UYGULAMA SAATLERİ”

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü ve 24 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan zorunluluklar bu Yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yerine getirilir.

Yürürlük

MADDE 25- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanlığı yürütür.İlkyardım


İLKYARDIM

 

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete
Tarih: 22.05.2002; Sayı: 24762

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin arttırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine öğretilmesi, her kamu, özel kurum ve kuruluşunda personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması, bu doğrultuda eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitmeni ve ilkyardım eğitimi düzenleyecek kuruluş ve merkezlerin açılış, işleyiş ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Merkez Açma Yetkisi Bulunanlar
Madde 8- İlkyardımcı yetiştirmek amacıyla bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri, iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum ve kuruluşlarına bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları halinde Merkez açma izni verilir. En az on kişinin müracaat etmesi halinde Müdürlükçe de eğitim düzenlenebilir.

Merkez Açma İşlemleri
Madde 9- Merkez açacak olanlar, bizzat kendileri veya Müdürleri vasıtasıyla, Müdürlüğe bir dilekçe ile başvururlar. Başvuruya istinaden, Müdürlük çevre sağlığı birimince fiziki mekan, Denetim Ekibince de ilkyardım araç-gereçleri görülerek müşterek bir ön inceleme raporu hazırlanır.
Ön inceleme raporu uygun olan başvurularda, aşağıdaki belgeler bir dosya halinde hazırlanır;
a) Merkezin ünvanını, sahibini veya sahiplerini, faaliyet göstereceği adresini belirten ve Merkezin açılışı ile ilgili işlemlerin başlatılmasını talep eden başvuru dilekçesi,
b) Merkez, bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği,
c) Vakıf veya derneklerden noter tasdikli tüzük veya ana sözleşmenin bir örneği,
d) Müdürün nüfus cüzdanı örneği,
e) Merkezlerde çalışacak eğitimcilerin Bakanlıkça verilmiş veya onaylanmış “İlkyardım Eğitimcisi Sertifikaları”nın birer örneği,
f) Merkezde çalışacak ilkyardım eğitimcisi, herhangi bir kamu kuruluşunda görev yapıp yapmadıklarını beyan eden dilekçeleri ile görev yaptıklarını beyan edenlerin dilekçe ekinde görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşlarından 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunda öngörülen tazminatların, söz konusu sağlık personeli için düzenlenecek personel çalışma belgesinin tarihinin bildirilmesinden itibaren, maaşlarından kesilmeye başlanılacağını bildirir belgeleri,
g) Merkezlerde çalışacak ilkyardım eğitimcisi hekim ise meslek kuruluşu tarafından düzenlenmiş meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarını bildirir belgenin bir örneği,
h) Açılacak Merkezin binası kiralık ise noterden tasdikli kira sözleşmesi,
i) Bina Merkeze ait ise tapu senedinin noter tasdikli bir örneği,
j) İntifa hakkına sahip ise ilgili Tapu Sicil Müdürlüğünden alınacak belge,
k) Merkezin bütün odalarını gösterir en az 1/100 ölçekli plan örneği,
l) Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkul un bağımsız bölümlerinde açılacak olan Merkezler için 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 24 üncü maddesi ikinci fıkrası gereğince kat malikleri kurulu muvafakat belgesi,
m) Bina işyeri ise İmar Müdürlüğünden alınacak işyeri belgesi,
n) Bu Yönetmeliğin EK-5 sayılı cetvelinde gösterilen araç, gereç ve malzeme listesinin ve çalışma planının Müdür tarafından onaylı birer örnekleri,
o) İlgili mevzuata göre, yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden alınan belge.
Bu belgeler iki nüsha halinde eklenir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında açılacak Merkezlerde yalnızca ikinci fıkranın (a), (e) bentlerinde belirtilen belgeler ve eğitimin yapılacağı mekanın 1/100 ölçekli plan örneği istenir.

Başvurunun Değerlendirilmesi
Madde 10- Başvuru dosyası Müdürlük tarafından incelenerek eksiklikleri var ise, ilgililere yazılı olarak bildirilir. Bu inceleme sonucunda uygun görülen Merkezlere, Müdürlük tarafından “İlkyardım Eğitim Merkezi Uygunluk Belgesi” (EK 6), “Müdürlük Belgesi” (EK 7) ve “İlkyardım Eğitimcisi Çalışma Belgesi” (EK 8) düzenlenir. Belgelerin aslı, Müdüre imza karşılığında verilir, suretleri başvuru dosyasında saklanır.

 

Müdürlüğün Sorumlulukları
Madde 11- Müdürlüğün, Merkezin açılış, işleyiş ve denetimleri ile diğer hususlardaki sorumlulukları şunlardır;
a) “Eğitimci Eğitimi Düzenleme Yetki Belgesi” almak için yapılan başvuruları yerinde denetlemek ve başvuru dosyalarının incelemesini yapmak, inceleme sonucunda uygun görülen başvuru dosyalarını Genel Müdürlüğe iletmek,
b) “İlkyardım Eğitim Merkezi Uygunluk Belgesi” almak için yapılan başvuruları yerinde denetlemek ve başvuru dosyalarının incelemesini yapmak, inceleme sonucunda uygun görülenlere bu Yönetmelikte belirtilen belgeleri düzenlemek,
c) Merkezleri, Yönetmelikte belirlenen sürelerde Denetim Ekipleri marifetiyle olağan veya olağanüstü denetlemek,
d) Sınavlara gözetmen olarak Denetim Ekibi görevlendirmek,
e) Sınavda başarılı olanlara “İlkyardımcı Sertifikası” (EK 9) ve “İlkyardımcı Kimlik Belgesi” (EK 10) düzenlemek,
f) Eğitimci Eğitimi veren Kuruluş ve Merkezlere ve ilkyardımcılara ait kayıtları EK 11’de belirtilen şekilde tutmak.

Eğitimci Eğitmeni
Madde 14- Eğitimci Eğitmeni adına düzenlenmiş “Eğitimci Eğitmeni Çalışma Belgesi” ile çalışabilir. Eğitimci eğitmenleri;
a) Verdikleri eğitimlerin standartlara uygunluğundan,
b) Başta kuruluşun işleyişi ve kendi çalışma alanı ile ilgili aksaklıklar olmak üzere gördükleri bütün aksaklıkları, kuruluş yetkilisine yazılı olarak bildirmekten, sorumludurlar.


Komisyonun Çalışma Şekli ve Görevleri
Madde 24- Komisyon, Bakanlığın daveti üzerine toplanır. Komisyon Başkanı, gerektiğinde Komisyonu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
a) Komisyon gündemi; Komisyon Başkanı, Genel Müdürlük ve/veya komisyon üyelerinin tekliflerine göre tespit edilir.
b) Komisyon gündemi, Bakanlık tarafından, toplantı daveti ile birlikte en az on beş gün öncesinden yazılı olarak üyelere bildirilir.
c) Komisyonun sekreterlik hizmetlerini Genel Müdürlük yürütür.
d) Komisyon, gündem maddelerini inceler ve raporunu hazırlar. Komisyonun tavsiye kararları, yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanır ve uygulamaya konulur.
e) Komisyon, gerektiğinde ulusal ve uluslararası kişi ve kuruluşlardan bilimsel görüş isteyebilir.
f) Komisyon, hazırlanmış eğitim materyallerinin uygunluğu ile ilgili inceleme yaparak görüş bildirir.

 

Denetim
Madde 27- Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlar ve Merkezler, Müdürlük tarafından oluşturulan Denetim Ekipleri tarafından düzenli olarak denetlenir.
Olağan denetimler, Genel Müdürlük veya Müdürlüğün talebi, şikayet ve soruşturma üzerine yapılacak olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, yılda en az bir defa yapılır.
Denetimlerde, EK 14a ve EK 14b sayılı cetvellerde gösterilen “Denetleme Formu” kullanılır. Denetim ile ilgili bulgular ve sonuçlar, Teftiş ve Denetim Defterine yazılır.
Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişlerince yapılacak denetimlerde, Denetim Ekibi bulundurulmalı veya denetim sonuçları Müdürlüğe bildirilmelidir.
1475 sayılı İş Kanununa tabi işyerlerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca teftiş ve denetlemeye yetkili memurlarca bu Yönetmeliğin 16.maddesi kapsamında yapılacak denetimlerde Denetim Ekibi bulundurulmalı veya denetim sonuçları Müdürlüğe bildirilmelidir.
Bu denetimlerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için denetleme formunda belirtilen süreler verilir. Birden çok eksikliğin aynı anda tespit edildiği durumlarda, eksikliklerin giderilmesi için süresi en uzun olan hüküm uygulanır. Bu süre içerisinde eksikliği gidermediği tespit edilen kuruluşlara, belirtilen faaliyet durdurma cezası uygulanır.
Faaliyeti geçici olarak durdurulan Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlar, üç ay içerisinde eksikliklerini gidermedikleri takdirde “Yetki Belgesi” iptal edilmek üzere Müdürlükçe, Bakanlığa bildirilir.
Merkezlerin Uygunluk Belgesi iptal işlemleri Müdürlükçe yapılır. Bir takvim yılı içerisinde Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlara ve Merkezlere yönelik olarak gerçekleştirilen olağan ve olağanüstü denetimlerde, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğun tam olarak devam ettiğinin tespit edilmesi veya herhangi bir eksikliğin tespit edilmediği durumda, başarılı çalışmalarını teşvik etmek amacıyla Müdürlüğün teklifi ve Valiliğin onayı ile bu Kuruluş ve Merkezlere hizmet teşekkür belgesi düzenlenebilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Yasaklar, Reklam, Tanıtım ve Bilgilendirme
Yasaklar
Madde 28 – Bu Yönetmelik kapsamındaki Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlar ve Merkezler bu Yönetmelik hükümlerine ve aşağıda belirlenen hususlara uymak zorundadırlar:
a) Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlar “Yetki Belgesi”, Merkezler ise “Uygunluk Belgesi” almadıkça eğitim için katılımcı kaydı yapamaz ve eğitime başlayamazlar.
b) Eğitimin tamamına devam etmeyen katılımcılar, sınava giremezler. Bu katılımcılar, tekrar eğitime alınırlar.
c) Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlar, “Eğitimci Eğitmeni Çalışma Belgesi” olmayan eğitmenleri çalıştıramaz.
d) Merkezler, “İlkyardım Eğitimcisi Çalışma Belgesi” olmayan eğitimcileri çalıştıramaz.
e) Eğitici eğitmenleri ve ilkyardım eğitimcileri, resmi kurum ve kuruluşların dışında yalnızca bir kuruluşta çalışabilirler.
f) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan ve aynı zamanda Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşta veya Merkezde çalışmak isteyen sağlık personelinin kamu görevini yaptığı kuruluş ile çalışmak istediği Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş veya Merkezin aynı yerleşim yeri sınırları içerisinde olması şarttır. Büyükşehir belediyesi olan yerlerde büyükşehir belediye sınırları, diğer yerlerde ise belediye sınırları dikkate alınır. Bu kısıtlamanın dışına, ancak haklı sebeplerin mevcudiyeti ve buna istinaden Müdürlüğün uygun görüşü ve Valiliğin yazılı onayı ile çıkılabilir.
g) Bakanlıkça onaylanmış ücretlerin dışında ücret talep edilemez.
h) Kuruluşların dış tabelalarında sadece uygunluk belgesinde belirtilen kuruluş ismi ve unvanı yazılır.
i) Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş ve Merkez bünyesinde olmayan faaliyetler ve fiyatlar konusunda reklam verilemez.
j) Bir sağlık kurum veya kuruluşu bünyesi dışında açılan eğitimci eğitimi ve ilkyardım eğitimi verilen yerlerde tıbbi malzeme, araç ve gereç bulundurulamaz ve sağlık hizmeti verilemez.
k) Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş ve Merkezde, kişi ve kuruluşların eğitim haricindeki diğer işleri yürütülemez.
l) Bu Yönetmelik kapsamındaki Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş ve Merkezler, tabela veya basılı evraklarında, başka bir ünvan veya mevcut ünvanlarının yabancı dildeki karşılıklarını kullanamazlar.
m) Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş ve Merkezler, resmi kurum ve kuruluşlarca kullanılan isimleri, yanlış algılamaların ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla, ticari isim olarak kullanamazlar.

 

EKLER 1-11: (1- Eğitimci Eğitimi Düzenleme Yetki Belgesi, 2- Eğitimci Eğitmeni Çalışma Belgesi, 3- Eğitimci Eğitmeni Sertifikası, 4- İlkyardım Eğitmeni Sertifikası, 5- Eğitimde Kullanılacak Asgari Araç ve Gereçler, 6- İlkyardım Eğitim Merkezi Uygunluk Merkezi, 7- İlkyardım Eğitim Merkezi Müdürlük Belgesi, 8- İlkyardım Eğitimcisi Çalışma Belgesi, 9- İlkyardımcı Sertifikası, 10- İlkyardımcı Kartı, 11- Kayıt Defteri)

EKLER 12-13 : (12a- Eğitimci Eğitimi Konularının Temel İçeriği, 12b- İlkyardım Eğitim Konularının Temel İçeriği, 13- Teftiş ve Denetim Defteri)

Müeyyideler
Madde 29- Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere bu Yönetmelikte öngörülen müeyyideler uygulanır. Bunlar, cezai ve hukuki sorumlulukları bakımından genel hükümlere tabidir.
İlkyardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 295 inci maddesi hükmü doğrultusunda işlem yapılır.

Reklam, Tanıtım ve Bilgilendirme
Madde 30- Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş ve Merkezler; insanları yanıltıcı, paniğe sevk edici ve yanlış yönlendirici reklam, tanıtım ve bilgilendirmede bulunamazlar.
Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş ve Merkezler tarafından, ilkyardım ve kazalardan korunma ve önlemeye yönelik bilgiler içeren materyaller hazırlanabilir. Bu materyaller Müdürlüğün onayından sonra kullanılabilir.

Geçici Madde 1- Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce Bakanlık, Üniversiteler, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Kızılay tarafından verilmiş olan “Eğitimci Eğitmeni Sertifikaları” ile “İlkyardım Eğitimcisi Sertifikaları” Bakanlıkça, “İlkyardımcı Sertifikaları” ise Müdürlükçe bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde onaylandığı takdirde geçerlilik kazanır.
Diğer kurum ve kuruluşlar, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde “Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş” ve/veya “Merkez” statüsüne geçtikleri takdirde, geçmişte verdikleri “Eğitimci Eğitmeni Sertifikaları” ve “İlkyardım Eğitimcisi Sertifikaları” Bakanlıkça, “İlkyardımcı Sertifikaları” ise Müdürlükçe onaylandığı takdirde geçerlilik kazanır.
Yurtdışından alınmış olan sertifikaların geçerliliği Bilim Komisyonunca belirlenir.

Yürürlük
Madde 31- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 32- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

ALTINCI BÖLÜM
Kayıt, Arşiv ve Denetim
Kayıt ve Arşiv
Madde 25- Eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitimcisi ve ilkyardımcı olmak üzere yetkili kurum veya kuruluşlara başvuran kişilerin (Kimlik No, Adı Soyadı, Sertifika No, Sertifika Geçerlilik Bitiş Tarihi, Adres, Telefon No, diğer) kayıtları yapılır.
Bu kayıtların bir örneği beş yıl süre ile saklanır.

Teftiş ve Denetim Defteri
Madde 26- Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlar ve Merkezlerde, Bakanlık veya Müdürlük tarafından yapılacak olağan veya olağanüstü denetimlerde teftiş sonuçlarının yazılması için kullanılan, Müdürlük tarafından onaylanmış ve EK 13’te gösterilen teftiş ve denetim defteri bulundurulur.

İlkyardım Eğitimcisi
Madde 15- “İlkyardım Eğitimcisi Adına düzenlenmiş Çalışma Belgesi” ile çalışabilir. İlkyardım eğitimcileri;
a) Verdikleri eğitimlerin standartlara uygunluğundan,
b) Başta Merkezin işleyişi ve kendi çalışma alanı ile ilgili aksaklıklar olmak üzere gördükleri bütün aksaklıkları Müdüre yazılı olarak bildirmekten,
sorumludurlar.

İlkyardımcı
Madde 16- İlkyardımcı olmak isteyenler nüfus cüzdanı örneği ile Merkeze başvururlar.
Kapsam bölümünde belirtilen tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir “İlkyardımcı”nın bulundurulması zorunludur.
Mekanik cihazların yoğun bulunduğu, yangın riski yüksek olan ve yeraltı maden ocakları gibi kaza riski yüksek olan işyerlerinde her on personel için bir “İlkyardımcı”nın bulundurulması zorunludur.
Bu madde kapsamında bulunan işyerlerinde bu Yönetmeliğin yayımından itibaren 3 yıl içerisinde ilkyardımcı bulundurulması zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Konuları, Süresi, Yeterlilik,
Sertifika, Ücretler
Eğitim Konuları
Madde 17- Eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitimcisi ve ilkyardım eğitimi konularının temel içeriği, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda Bakanlık tarafından belirlenir.
Bakanlıkça onaylanan ve tavsiye edilen, bilimsel nitelikte yayın ve araştırma yapan kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim programlarını destekleyici içerikteki yayınlarından Bakanlıkça uygun görülenler, eğitim materyali ve eğitim aracı olarak kullanılabilir.
Bilim Komisyonu, gerekli gördüğü hallerde bu Yönetmelikte belirtilen eğitim konuları ve ilkyardım eğitiminde kullanılacak malzeme araç ve gereçler listesinde güncelleme yapabilir. Söz konusu değişiklikler Bakanlık tarafından duyurulur.
Eğitim konularının temel içeriğinin teorik ve uygulama saatleri, EK 12a ve EK 12b sayılı cetvellerde belirtilmiştir.
İlkyardım eğitimcisi eğitiminde, EK 12a ve EK 12b sayılı cetvellerde belirtilen konular verilir. İlkyardım eğitiminde ise sadece EK 12b sayılı cetvellerde belirtilen konular verilir.
Merkezlerde uygulanacak olan çalışma planı ve dönem planlarına uygun hazırlanan günlük programlar, Müdürlüğün onayından sonra uygulanır. Onaylanmamış programlar ile eğitim verilemez.

İlkyardım Eğitim Süresi
Madde 18- İlkyardım eğitim süresi; toplam beş iş gününden az on iş gününden çok olmamak üzere asgari kırk saat olarak düzenlenir.
Merkezlerdeki teorik ve uygulamalı dersler haftanın günlerine dengeli olarak dağıtılır.
Merkezlerin Çalışma Saatleri ve Planı
Madde 19- Merkezler, 07.00 ile 24.00 saatleri arasında çalışırlar. Resmi tatil günlerinde hizmet veremezler.

Yeterlilik
Madde 20- Katılımcılar, eğitim süresinin tamamına devam etmek zorundadırlar. Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavlardan ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden asgari 85 puan almış olmaları şartı aranır. Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar, yetersiz oldukları konularda eğitime katılarak, tekrar sınava tabi tutulurlar. İki defa sınava girmesine rağmen başarısız olanlara, kuruluşlar tarafından “Katılımcı Belgesi” düzenlenir.
Sınav soruları Müdürlükçe hazırlanır. Teorik ve uygulamalı sınavlar, Denetim Ekibi gözetiminde yapılır.
Özel öğretim kurumu bünyesinde faaliyet gösteren Merkezlerde yapılacak sınavlarda, gözetmen olarak Denetim Ekibi bulunur.
Müdür, sınav kağıtlarını beş yıl süre ile saklamak ve Bakanlığın denetimine açık tutmakla mükelleftir.

Sertifika
Madde 21- Eğitimci eğitmeni ve ilkyardım eğitmeni sertifikası Bakanlıkça, ilkyardımcı sertifikası ve ilkyardımcı kimlik belgesi Müdürlükçe onaylanır.
Eğitimci eğitmeni ve ilkyardım eğitmeni sertifikalarının geçerlilik süresi sekiz yıldır. Geçerlilik süresi dolan sertifika sahipleri, yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre asgari on altı saatlik bir güncelleme eğitimine tabi tutularak sertifikaları yenilenir.
İlkyardımcı sertifikaları ve ilkyardımcı kimlik belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır. Bu sürenin sonunda yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre güncelleme eğitimi verilir. Güncelleme eğitimi, en az sekiz saat olacak şekilde düzenlenir.

Ücretler
Madde 22- Eğitimci eğitimi veren kuruluşların, eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitimcisi yetiştirme ve Merkezlerin ilkyardım eğitim ücreti ile sınavlarda gözetmen olarak bulunacak Denetim Ekibine verilecek ücretlere ilişkin teklifler, İl Sağlık Müdürü ya da görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi, eğitim veren tüm kuruluşların birer temsilcisi ile İlkyardım ve Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdüründen oluşan komisyonca; fiyat indeksleri, yerel koşullar ve emsal ücretler göz önünde bulundurularak tespit edilir.
Tespit edilen ücretler, Bakanlıkça aynen ya da değiştirilerek onaylandıktan sonra uygulanır.
Ücretler bir yıl geçmeden artırılamaz. Ancak toptan eşya fiyatları endeksi artışları %25’i geçtiği takdirde, ücret saptanmasından en az altı ay geçmek koşuluyla bu süre beklenmeden artırma isteminde bulunulabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Bilim Komisyonu Kurulması ve Çalışma Esasları
Bilim Komisyonu
Madde 23- Eğitimci eğitimi, ilkyardım eğitimcisi ve ilkyardım eğitimi ile ilgili normların oluşturulması, güncelleştirilmesi, eğitim materyallerinin onaylanması ile ilgili tavsiye kararlarını almak üzere Bakanlıkça bir Bilim Komisyonu oluşturulur.
Komisyon, Bakanlık Müsteşarı’nın başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur;
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, Bakanlık Sağlık Eğitimi Genel Müdürü, Eğitim Hastanelerinin ilgili tıp dallarından asgari bir klinik şef ve/veya şef yardımcısı, en az iki Tıp Fakültesinin Acil Tıp ve/veya Halk Sağlığı Anabilim Dalından iki öğretim görevlisi, Sivil Savunma Genel Müdürü ve Kızılay Genel Müdürü.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşların ve Merkezlerin
Çalışma Esasları ve Personel Standartları
Eğitmen Sayısı
Madde 12- Eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitmeni yetiştiren kuruluş ve Merkezler, her beş katılımcıya bir eğitmen olacak şekilde çalışırlar.
Müdür
Madde 13- Müdür sadece bir Merkezde, Müdürlük görevini üstlenebilir. Merkezde tam gün süreyle çalışır. İdari işlerden bizzat, eğitim ile ilgili işlerden de eğitmenlerle birlikte sorumludur.
Müdür;
a) Merkezin açılış ve işleyişi ile ilgili her türlü işlemleri yürütmek,
b) İlkyardım eğitiminin standartlara uygun verilmesini ve sürdürülmesini sağlamak, gerekli iç denetimleri yürütmek,
c) İlkyardım eğitimlerini planlayarak çalışmaları düzenlemek,
d) Denetim sırasında yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardımcı olmak,
e) Şirket ortaklarında meydana gelen değişiklikleri on beş gün içinde Müdürlüğe bildirmek,
f) İlkyardım eğitmeni ve adres değişikliklerini zamanında Müdürlüğe bildirmek,
g) Merkezde görevine son verilen veya ayrılan eğitimcilerin çalışma izin belgelerini engeç bir hafta içerisinde Müdürlüğe iade etmek,
görevlerini yerine getirir.
Müdür, adına düzenlenmiş bir “İlkyardım Eğitimcisi Çalışma Belgesine” sahip olmak şartı ile, isterse Merkezde eğitmenlik de yapabilir.
Müdür, Merkezdeki görevini sona erdirmek istediğinde veya kuruluş tarafından Müdürün görevine son verilmek istendiğinde, durumun Müdür ya da Merkezin yetkilileri tarafından Müdürlüğe bir hafta öncesinden yazılı olarak bildirilmesi şarttır.

 

Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik; eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitmeni ve ilkyardım eğitimi düzenleyerek sertifika verecek ve bu eğitimi alacak olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek kişileri, özel hukuk tüzel kişileri, iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9. maddesinin (c) bendi, 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9. maddesinin (a) bendi ve 43. maddesine ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 179.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Bakan: Sağlık Bakanını,
c) Genel Müdürlük: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
d) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüklerini,
e) İlkyardım: Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması yada durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamaları,
f) Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş: Bakanlıkça yeterliliği tespit edilerek onaylanmış kurum ve kuruluşları,
g) Merkez: İlkyardım eğitimi vermek amacıyla faaliyet gösteren ilkyardım eğitim kuruluşunu,
h) Müdür: Sağlık alanında en az iki yıllık yüksekokul mezunu olup ilkyardım eğitmeni sertifikası olan kişiyi, bir özel öğretim kurumunda program ilavesi olarak Merkez açılacaksa, Merkez Müdürünün koşullarını taşıyan Müdür Yardımcısını,
i) Eğitimci Eğitmeni: Sağlık alanında en az iki yıllık yüksekokul mezunu olup, eğitimci eğitimi veren kuruluşlar tarafından verilen eğitimci eğitimi programına katılarak sertifika almış kişiyi,
j) İlkyardım Eğitimcisi: Eğitimci eğitimi veren kuruluşlar tarafından eğitilerek ilkyardım eğitmeni sertifikası almış sağlık personelini,
k) İlkyardımcı: İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan ilkyardımcı sertifikası almış kişiyi,
l) Denetim Ekibi: İlkyardım eğitimi almış, en az biri hekim olan asgari iki kişilik sağlık personelinden oluşan ekibi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitimci Eğitimi Verecek Kuruluşların Özellikleri,
Başvuru ve Açılma İşlemleri
Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlar
Madde 5- Genel Müdürlük, Eğitim Hastaneleri, Tıp Fakülteleri, Kızılay ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, sağlıkla ilgili meslek kuruluşları ve Merkezler ilkyardım eğitimci eğitimi programları düzenleyebilir.
Eğitimci eğitimi vermek isteyen kuruluşlar; Müdürlükler aracılığı ile (Eğitimden Sorumlu Bölüm, Eğitim Konu ve Saatleri, Eğitimi Verecek Kişi ve Ünvanlarını belirtilen bir dilekçe ile) Genel Müdürlüğe başvuruda bulunurlar.
Başvuru, Genel Müdürlükçe değerlendirilerek, hazırlanacak bir ön rapor ile Bilim Komisyonuna sunulur.
Bilim Komisyonunca uygun görülen başvurulara, Bakanlıkça, EK 1’de belirtilen “Eğitimci Eğitimi Düzenleme Yetki Belgesi” ve EK 2’de belirtilen “Eğitimci Eğitmeni Çalışma Belgesi” düzenlenir.
Yetki Belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır.
Yetki Belgesi düzenlenen kurum ve kuruluşlarca verilen eğitimci eğitmeni sertifikaları Bakanlıkça onaylanır.

Madde 6- Eğitimci eğitmeni eğitimleri, on beş iş gününden az olmamak üzere asgari yüz yirmi saattir. Eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlara “Eğitimci Eğitmeni Sertifikası” (EK 3) düzenlenir.
İlkyardım eğitimcisi eğitimlerinin süresi ise; toplam on iş gününden az olmamak üzere asgari seksen saattir. Eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlara “İlkyardım Eğitmeni Sertifikası” (EK 4) düzenlenir.
Eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitimcisi eğitimlerine katılımcı sayısı azami on altı kişi olmalıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezlerin Özellikleri,
Başvuru, Açma İşlemleri ve Müdürlüğün Sorumlulukları
Merkezler
Madde 7- Merkezler, müstakil olarak veya başka bir özel öğretim kurumunda program ilavesi olarak açılır.
Genel Müdürlük, Eğitim Hastaneleri, Tıp Fakülteleri, Kızılay ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü hizmet verdikleri mekanlarda aynı zamanda eğitim de verebilirler.
İlkyardım eğitimi, azami yirmi kişinin eğitim görebileceği, katılımcıların tamamının birbirlerini görebilmeleri için masa ve sandalyelerin ‘U’ şeklinde düzenlendiği, orta kısımda uygulamaların yapılabilmesine olanak veren yeterli bir alanın bulunduğu, kişi başına asgari üç buçuk metre karelik kullanım alanı olan, idare odası, eğitmen odası, lavabo ve tuvaletin bulunduğu mekanlarda verilir.
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait Merkezler, eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitmeni ve ilkyardım eğitimini, fiziki mekanın belirtilen asgari standartları taşıması halinde, aynı il sınırları içerisinde olmak şartıyla bir başka mekanda da verebilir.
Eğitimde kullanılacak asgari araç ve gereçler EK-5’de belirtilmiştir.

 Solunum Yolları


SOLUNUM YOLLARI

 

Tıkanıklık sebebi:

* Gıda
* Takma dişler
* Yabancı cisimler
* Kan pıhtısı vs. olabilir

Hastada;

Panik hali vardır

– Gözler dışarı fırlamış gibidir, elleriyle boğazını tutar

– Boğazına yabancı cisim mi kaçtı? sorusuna başını sallayarak olumlu yanıt verir

– Nefes alıp veremez

– Öksürük yoktur

– Konuşup ses çıkaramaz ( tam tıkanıklık )

– Bir süre sonra morarma başlar

Bu durumda;

a- Hastaya yardımcı olacağınızı ve sakin olması gerektiğini söyleyin

b-Hastanın arkasına geçerek, O’nu saracak şekilde, ellerinizi göbek çevresinde kenetleyin.

c- Bu noktaya göğüs kafesini kavrayarak, daraltacak şekilde kuvvetlice, geri ve yukarı doğru

basınç yapın.

d- Bu işlemi cisim çıkana kadar uygulayınız

 

 

 

 

 

 

 

Şuuru kapalı ve yerde yatan hastada:

Hastanın yanına diz üstü veya ata biner pozisyonda otur

Göğüs kafesinin altına ellerini koy

45 o açı ile yukarı doğru it

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kısmi tıkanıklıkta :

Hasta öksürür ve ses çıkarabilir. Bu durumda tıkanıklığı açmak için yukarıda sayılanlar hemen yapılmaz. Hastanın solunumu sürekli takip edilerek süratle sağlık merkezine götürülür. Nakil sırasında tam tıkanma oluşursa, solunum yolunu açma manevrası uygulanır.

Bebekte:

  • Yüz üstü kolunuzla 45 derece açıyla dizinizle paralel duruma getiriniz.

  • Ağız bölgesini açık tutmaya çalışın ve iki kürek kemiğinin arasına yeterli şiddette vurun.

 Ambulans Çağırma


       AMBULANS ÇAĞIRMA

 

 

 • 112’yi arayın veya araması için birini yollayın

 • Yardım istediğiniz yere ya da kişiye şu bilgileri veriniz:

 • Adınız

 • Acil durumun olduğu bölge/yer

 • Acil durumun ne olduğu(trafik kazası,bayılma vb.)

 • Aradığınız yerin telefon numarası

 • Direktifler için hatta kalınızZehirlenmeler


ZEHİRLENMELER

Zehir vücuda alındığında istenmeyen etkiler yaratan maddelerdir. Çeşitli yollarla zehirlenme olabilir. (ilaç içme, haşerat – sürüngen sokması, şofben zehirlenmesi, soba vs.)

Zehirlenmelerde tanı ve ilk müdahale, özel bir eğitim gerektirir ve bu konu ilkyardım eğitimleri sırasında ayrıca işlenir.

Her türlü zehirlenme durumlarında yapmanız gereken en doğru şey, zehir danışma merkezini aramak ve hastayı en kısa sürede sağlık kuruluşuna götürmektir.

 
Zehir danışma merkezleri (24 saat süre ile arayabilirsiniz)

•0 800 3147900

•0 312 4337001

•0 232 2777333

AMBULANS ÇAĞIRMAK: bölümü şu şekilde olmalı.

Her türlü acil durumda, ortamın ve hastanın güvenliğini sağladıktan (1. madde) sonra yapılması gereken yardım çağırmaktır (2. Madde).

Bir çok kez panik ve kargaşa sırasında yardım çağırma işi ihmal edilir. Unutmayın ki yardım çağırılmadan gelmez.

Yardım çağırmak için,

1- 112’yi arayın veya araması için birini yollayın

2- Yardım istediğiniz yere ya da kişiye şu bilgileri verin:

 • Adınız

 • Acil durumun olduğu bölge/yer

 • Acil durumun ne olduğu(trafik kazası,bayılma vb.)

 • Yaralı sayısı

 • Aradığınız yerin telefon numarası

 • Başka bir yardım merkezinin aranmasının gerekli olup olmadığı

3- Direktifler için hatta kalınŞoklar


ŞOKLAR

 

Şok, dolaşımın iflası sonucu vücudun kan ihtiyacının sağlanamamasıdır.

Bir çok çeşidi vardır.

1- Hipovolemik şok

2- Kardiyojenik şok

3- Mikrobik şok

4- Nörojenik şok

En sık hipovolemik şok görülür. Burada sadece hipovolemik şok ‘tan bahsedilmiştir.

a. Hipovolemik şok, en çok kan veya sıvı kayıpları nedeniyle gelişir.

b. Kanama, ishal, kusma, yanık, aşırı terleme gibi durumlarda şok gelişebilir.

c. Bu durumda hasta, soluk görünümlü, cilt ısısı düşük, terli, halsiz, şuuru bulanık bir haldedir. Kan basıncı düşer. Vücuttaki şah damarı dışındaki diğer nabızlar hissedilmeyebilir.

d. Hastayı yere yatırıp ayaklarını yukarı kaldırmak, şuuru açıksa sıvı vermek, ısı kaybını önlemek için üzerini örtmek, rahat nefes alıp vermesini sağlamak, mümkünse oksijen vermek ve kanama varsa durdurmak gerekir.

e. Travmalı bir hastada, şok bulguları var ve dışa kanama yoksa; iç kanama düşünülmelidir. Bu durumda tedavinin cerrahi olduğunu ve bir an önce sağlık kuruluşuna naklinin gerektiğini unutmayınız.

ŞOKUN OLUMSUZ ETKİLERİNİ AZALTMAK İÇİN ;

 • Hastayı sırt üstü yatırın.
 • Başını düz tutun.
 • Bacaklarını yukarı kaldırın
 • Eğer bilinci kapalıysa,başını geriye doğru,çene